English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Vốn đầu tư 
Điều tra vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2000
I. Giới thiệu về cuộc điều tra:
 
Để đáp ứng nhu cầu thông tin về vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của các cấp, các ngành cũng như của các đối tượng dùng tin khác, Tổng cục Thống kê đã tiến hành Cuộc điều tra Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo quyết định 227/2000/QĐ-TCTK. Các chỉ tiêu chia thành 2 nhóm chủ yếu: (1) Vốn đàu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 1999 và ước tính năm 2000 phân theo khoản mục đầu tư, phân theo nguồn vốn, phân theo ngành kinh tế và địa phương; và (2) Một số thông tin về triển vọng đầu tư năm 2001 của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
 
II. Kết quả chủ yếu: