English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Các cuộc điều tra khác 
Tổng điều tra đất năm 2000
I. Giới thiệu về cuộc điều tra:
 
Tổng kiểm kê đất đai được Tổng cục địa chính tiến hành theo Chỉ thị số 24/1999/CT-TTg ngày 18/8/1999 nhằm nắm chắc nguồn tài nguyên của đất nước phục vụ phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Kết quả của cuộc Tổng kiểm kê là cơ sở quan trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, phân bố lực lượng sản xuất và đảm bảo các nhu cầu sử dụng đất của các ngành kinh tế xã hội của cả nước và ở từng địa phương trong những năm đầu của thế kỷ 21. Số liệu thống kê chi tiết đến 80 loại hình sử dụng đất của 6 loại đất cơ bản theo quy định của luật đất đai: đất nông nghiệp, đất lâm  nghiệp có rừng, đất chuyên dùng, đất đô thi, đất khu dân cư nông thôn, đất chưa sử dụng và sông suối núi đá; và phân theo 5 loại đối tượng quản lý sử dụng: hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, nước ngoài và liên doanh với nước ngoài, uỷ ban nhân xã, các tổ chức khác.
 
II. Kết quả chủ yếu:
 
 Tổng cục Địa chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành (I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2007
  Điều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ Việt Nam năm 2006 (MICS III)
  Điều tra Quốc gia Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam
  Điều tra cơ sở hạ tầng 1998-2000