English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Cơ sở SXKD cá thể 
Cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp 2002-2005
 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 1-10-2004