English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Doanh nghiệp 
Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2002 đến 2005
I. Giới thiệu về cuộc điều tra:
 
Số liệu được tổng hợp từ nguồn số liệu của các doanh nghiệp thực tế đang hoạt động sản xuất - kinh doanh có đến thời điểm 31/12/2002, 31/12/2003 và 31/12/2004; thuộc các ngành kinh tế (nhưng không bao gồm các hợp tác xã thuộc các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể trong tất cả các ngành kinh tế). Nội dung gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp như: số lượng doanh nghiệp; doanh nghiệp phân theo quy mô lao động, quy mô nguồn vốn; lỗ và lãi; lao động; thu nhập của người lao động; nguồn vốn, nguồn vốn bình quân của các doanh nghiệp; thuế...
 
II. Kết quả chủ yếu:
 
 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2000 đến 2009
  Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2000 đến 2008
  Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2000 đến 2007
  Điều tra toàn bộ doanh nghiệp 2001-2003
  Điều tra toàn bộ công nghiệp 30/6/1998