English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2001
I. Giới thiệu về cuộc điều tra:
 
Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001 được tiến hành theo Quyết định số 31/2001/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc Tổng điều tra diễn ra trên phạm vi cả nước, kết quả chủ yếu gồm: (1) Tình hình cơ bản của hộ; (2) Tình hình cơ bản và kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại; (3) Tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng nông thôn; (4) Số lượng, loại hình dịch vụ, lao động, máy móc thiết bị chủ yếu của các hợp tác xã nông nghiệp; (5) Số lượng, loại hình, lao động, đất đai, máy móc thiết bị chủ yếu của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản; và (6) Cơ cấu kinh tế, vốn đầu tư phát triển, tích lũy và đồ dùng lâu bền của các hộ nông thôn được chọn điều tra mẫu.
 
 
II. Kết quả chủ yếu:
 
 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
  Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
  Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản 2006
  Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006
  Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006