English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  
ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
Dân số và Lao động 
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999
I. Giới thiệu về cuộc điều tra:
 
Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/1999 được tiến hành nhằm đáp ứng những yêu cầu thông tin toàn diện, đầy đủ và tin cậy về qui mô dân số, cơ cấu dân số, các đặc trưng kinh tế - xã hội và nhân khẩu học của dân số. Các thông tin thu được từ cuộc Tổng điều tra sẽ được sử dụng như một công cụ đắc lực cho việc đánh giá các chương trình và chính sách dân số hiện thời của Việt Nam và sử dụng cho công tác hoạch định chính sách, chiến lược phát triển của cả nước cũng như từng địa phương trong tương lai.
 
II. Kết quả chủ yếu:
 

 

 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm Việt Nam năm 2011
  Kho dữ liệu lao động và việc làm 2007-2010
  Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009
  Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009
  Kết quả điều tra biến động dân số 1-4-2006