English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Dân số và Lao động 
  Báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm Việt Nam năm 2011
  Kho dữ liệu lao động và việc làm 2007-2010
  Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009
  Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009
  Kết quả điều tra biến động dân số 1-4-2006
  Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 1/4/2005: Những kết quả chủ yếu
  Kết quả điều tra biến động dân số 1-4-2004
  Điều tra di cư Việt Nam năm 2004
  Điều tra Lao động và Việc làm 1997-2000
  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999
1