English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  
ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
Dân số và Lao động 
Điều tra Lao động và Việc làm 1997-2000
I. Giới thiệu về cuộc điều tra:
 
Cuộc Điều tra mẫu quốc gia 1/7 về Lao động- Việc làm do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tiến hành hàng năm. Các số liệu thu thập được cung cấp một bức tranh toàn cảnh về thực trạng lao động, việc làm, góp phần không nhỏ phục vụ mục đích nghiên cứu cũng như quản lý.
 
II. Kết quả chủ yếu:
 

Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm Việt Nam năm 2011
  Kho dữ liệu lao động và việc làm 2007-2010
  Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009
  Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009
  Kết quả điều tra biến động dân số 1-4-2006