English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Chế độ báo cáo tổng hợp áp dụng với Bộ, Ngành 
Danh mục các văn bản về chế độ và phương pháp thống kê từ 1957 đến 2004

I Chế độ báo cáo thống kê và các văn bản liên quan đến phương pháp chế độ thống kê

 

 

stt

 

Tên văn bản

Thời gian ban hành

Cấp ban hành

 

 

Trích yếu nội dung văn bản

1

Nghị định số 475/TTg

17/10/1957

 Chính phủ

Ban hành các biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ về đầu tư kiến thiết cơ bản

2

Quyết định số 85/TTg

1/6/1960

 Chính phủ

Về việc chuyển chế độ báo cáo thống kê định kỳ về đầu tư xây dựng cơ bản ban hành theo Nghị định số 475/TTg thành chế độ báo cáo thống kê hàng quý và hàng năm.

3

Quyết định số 337-TTg

31/12/1960

 Chính phủ

Phê chuẩn chế độ báo cáo thống kê định kỳ về công nghiệp hàng tháng, quý, hàng năm của Tổng cục Thống kê.

4

Nghị định số 14/CP

1/2/1961

 Chính phủ

Ban hành bản quy định tạm thời về thành phần quỹ tiền lương

5

Quyết định số 421TTg-NN

22/2/1961

 Chính phủ

Ban hành chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình hàng hoá tồn kho của ngành nội thương.

Phê chuẩn cho Tổng cục Thống kê ban hành chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình hàng hoá tồn kho cho các bộ.

6

Thông tư số 372/TTg

18/9/1961

Chính phủ

Quy định chế độ báo cáo tồn kho vật tư hàng năm

7

Quyết định số 452/TTg

30/11/1961

Chính phủ

Ban hành chế độ báo cáo thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật hàng tháng, năm

Chế độ báo cáo thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật năm 1961

8

Quyết định số 400/TTg

20/12/1961

Chính phủ

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ tình hình tăng, giảm 14 loại thiết bị điều tra

Chế độ báo cáo thống kê định kỳ tình hình tăng, giảm 14 loại thiết bị điều tra.

9

Văn bản số 1344/TCTK

 

22/12/1961

TCTK

Chế độ báo cáo thống kê định kỳ tăng giảm trong loại thiết bị đã điều tra.

10

Quyết định số 02/TTg

8/1/1962

Chính phủ

Ban hành chế độ báo cáo thống kê xây dựng cơ bản

11

Nghị định số 27 CP

22/2/1962

Chính phủ

V/v quy định các nguyên tắc lập và ban hành các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra thống kê

12

Thông tư số 241-TCTK

20/3/1962

TCTK

Giải thích Nghị định số 27-CP ngày 22/2/1962 của Hội đồng Chính phủ về việc lập và ban hành các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra.

13

Thông tư số 86/TTg

22/8/1962

Chính phủ

Về việc thi hành Nghị định số 14/CP, quy định thành phần quỹ tiền lương

14

Quyết định số 21-QĐ-LB

11/1/1963

TCTK-Tcục Bưu điện -Truyền thanh

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện kế hoạch bưu điện và truyền thanh

15

Quyết định số 032/TTg

21/1/1963

 Chính phủ

Ban hành bổ sung chế độ báo cáo thống kê định kỳ về xây dựng cơ bản, áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ và các Uỷ ban hành chính địa phương có tự thi công và nhận thầu các công trình

16

Quyết định số 80QĐ-LB

14/2/1963

Bộ Giao thông VT-TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về vận tải

17

Quyết định số 12-TTg

18/2/1963

Chính phủ

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm, quý, năm của các xí nghiệp công nghiệp

18

Quyết định số 93-TCTK

23/2/1963

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp công tư hợp doanh loại nhỏ và các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp

19

Quyết định số 102-TCTK

10/3/1963

TCTK-Tổng cục Lâm nghiệp

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các xí nghiệp điện độc lập, các xí nghiệp điện trong mạng lưới và cơ sở cung cấp điện.

19

Chỉ thị số 20/TTg

20/3/1963

Chính phủ

Về việc xây dựng và ban hành các định mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật

20

 

Quyết định số 21/TTg

23/3/1963

Chính phủ

Phê chuẩn để TCTK ban hành bổ sung chế độ báo cáo thống kê định kỳ về xây dựng cơ bản, áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ và các Uỷ ban hành chính các cấp có các công trình nhận thầu hoặc tự thi công xây lắp

21

Thông tư số 110/TCTK

22/5/1963

TCTK

Giải thích thành phần quỹ tiền lương

22

Quyết định số 111/TCTK-CB

25/5/1963

TCTK

Ban hành bổ sung chế độ báo cáo thống kê định kỳ về xây dựng cơ bản áp dụng cho các bộ, Tổng cục, Uỷ ban hành chính địa phương

23

Quyết định số 115-QĐ-LB

26/6/1963

TCTK- Bộ LN

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các ty lâm nghiệp, phòng lâm nghiệp, ty nông lâm đồng bằng, các công ty vận chuyển phân phối lâm sản liên tỉnh, các lâm trường quốc doanh

24

Quyết định số 119/TCTK

13/7/1963

TCTK

Ban hành các biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ về lao động tiền lương áp dụng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ các đoàn thể ở TW và các Chi cục Thống kê

25

Quyết định số 95/TTg

25/9/1963

 Chính phủ

Về việc cải tiến và tăng cường công tác tính chỉ số giá bán lẻ

26

Quyết định số 130 /TCTK-TN

10/10/1963

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về vật giá cho các sở, ty thương nghiệp, các sở, ty và công ty chuyên doanh, các cửa hàng điển hình

27

Quyết định số 183 QĐ/LB

31/3/1964

TCTK- Bộ nội thương

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo nhanh về thương nghiệp

28

Quyết định số 427-TCTK-CN

10/6/1964

TCTK

Ban hành chế độ và biểu mẫu báo cáo nhanh, báo cáo ước tính và báo cáo chính thức định kỳ đối với các bộ, các Tổng cục.

29

Quyết định số 1073-TCTK-TN

30/12/1964

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo tổng hợp thống kê định kỳ về thương nghiệp áp dụng cho các chi cục thống kê tỉnh, thành phố.

30

Thông tư số 61/TTg-CN

29/5/1965

 Chính phủ

Về việc sửa đổi thời điểm báo cáo tồn kho vật tư hàng năm

Chế độ báo cáo điều tra tồn kho vật tư kỹ thuật hàng năm vào 0 giờ ngày 1/1/ và 1/7

31

Quyết định 668-LB

9/11/1965

TCTK-Tổng cục bưu điện-Truyền thanh

Sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ đã ban hành theo quyết định số 21-QĐ ngày 11/3/1963 của Tổng cục Bưu điện-TCTK-Truyền thanh

32

Quyết định số 320/QĐ-LB

6/5/1966

TCTK-Bộ Ngoại thương

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ về ngoại thương áp dụng cho các công ty kinh doanh xuất, nhập khẩu ở các tỉnh, thành phố

33

Nghị định số 115/CP-TH

29/6/1966

 Chính phủ

Về chế độ báo cáo thống kê những thiệt hại về chiến tranh

34

Quyết định số 735/TCTK-TH

5/8/1966

TCTK

Ban hành các biểu mẫu quy định cụ thể về chế độ thống kê những thiệt hại về chiến tranh

35

Thông tư số 916/TCTK-TT

30/9/1966

TCTK

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 115CP của Hội đồng Chính phủ, quy định cụ thể về chế độ thống kê những thiệt hại về chiến tranh

36

Thông tư số 15/TT-LB

11/11/1966

Bộ Nội vụ, bộ lao động, TCTK

Ban hành phiếu thống kê lao động và mẫu sổ danh sách

37

Thông tư Liên bộ số 107/LB-LĐ-TCTK

6/2/1967

TCTK, Bộ Lao động

Ban hành chế độ và biểu báo thống kê về dân công trong thời chiến.

38

Văn bản số 254-TCTK

23/3/1967

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo tổng kiểm kê hàng hoá tồn kho hàng năm vào 0 giờ ngày 1 tháng 7 và bản giải thích chế độ

39

Quyết định số 129 TTg-TN

24/7/1967

 Chính phủ

Về việc thành lập tổ chức lập bảng giá cố định

40

Thông tư số 721 TCTK-NN

7/8/1967

TCTK

Quy định phương pháp tính năng suất lúa và hoa màu lương thực bình quân trên 1 đơn vị diện tích canh tác (hecta) trong 1 năm

41

Quyết định số 583-LB

1/9/1967

Bộ Tài chính -TCTK

Ban hành những quy định và biểu mẫu chủ yếu về ghi chép ban đầu cho 5 chỉ tiêu.

42

Thông tư số 815-TCTK-NN

4/9/1967

TCTK

Quy định hệ số tính đổi hoa màu lương thực ra thóc

43

Nghị định số 179-CP

28/12/1967

Chính phủ

Về việc ban hành quy định mới về chế độ báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước

44

Quyết định số 10/QĐ-LB

1/1/1968

TCTK-Tổng cục lương thực

Ban hành chế độ ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo tổng hợp về hạch toán thống kê và nghiệp vụ, áp dụng cho các đơn vị thuộc ngành lương thực

45

Quyết định số 05-TCTK

29/2/1968

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo nhanh (bao gồm báo cáo tiến độ, báo cáo nhanh và báo cáo ước tính quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm) về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ.

46

Quyết định số 07-TCTK

20/4/1968

TCTK

Ban hành bảng quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo nhanh (bao gồm báo cáo tiến đọ, báo cáo nhanh và báo cáo ước tính 6 tháng, 9 tháng và cả năm) về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước, áp dụng cho các Chi cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

47

Chỉ thị số 52/TTg-CN

25/5/1968

Chính phủ

Về việc kịp thời nắm vững lực lượng và hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản

48

Quyết định số 09-TK/TH

4/6/1968

Bộ Nội thương-TCTK

Ban hành các biểu mẫu báo cáo thống kê ước tính định kỳ về kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho các HTX mua bán xã, huyện và các cơ sở, ty thương nghiệp tỉnh, thành phố

49

Thông tư số 406 TT/LB

4/6/1968

Bộ Công an-TCTK

Hướng dẫn việc thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và thống kê dân số + Bản hướng dẫn phương pháp tính dân số theo các độ tuổi

50

Quyết định số 57/TTg-TN

17/6/1968

Chính phủ

Nguyên tắc xác định giá cố định

51

Thông tư số 593/TT-LB

8/7/1968

Bộ Văn hoá-Bộ Tài chính-TCTK

Về việc in biểu mẫu ghi chép ban đầu

52

Quyết định số 931/QĐ-LB

22/11/1968

TCTK-Bộ nội thương

Ban hành các biểu mẫu thống kê định kỳ chính thức về kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho các Sở, ty thương nghiệp và các Cục kinh doanh

53

Quyết định số 11/QĐ-LB

27/12/1968

Bộ Nội thương, Bộ TC, tc lương thực, TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về tình hình tiểu thương (thương nghiệp ăn uống) và người phục vụ sửa chữa cá thể và hợp tác xã áp dụng cho các Sở, ty thương nghiệp, lương thực, y tế

54

Thông tư số 133/ TCTK-NN

12/2/1969

TCTK

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác tính năng suất lúa và lương thực bình quân trên 1 đơn vị diện tích canh tác (hecta) trong 1 năm

55

Quyết định số 883/QĐ-LB

27/9/1969

TCTK-Bộ Ngoại thương

Ban hành chế độ hạch toán ban đầu và báo cáo thống kê nhập khẩu hàng hoá, áp dụng chung cho tất cả các đơn vị kinh doanh nhập khẩu hàng hoá thuộc Bộ Ngoại thương

56

Quyết định số 371/QĐ-LB

1/7/1970

TCTK-Bộ Ngoại thương

Ban hành chế độ hạch toán ban đầu và báo cáo thống kê xuất khẩu hàng hoá, áp dụng chung cho tất cả các đơn vị kinh doanh xuất khẩu hàng hoá thuộc Bộ Ngoại thương

57

Quyết định số 621/QĐ-LB

5/9/1970

TCTK-Bộ Nội thương

Ban hành những quy định và biểu mẫu ghi chép ban đầu lưu chuyển hàng hoá, áp dụng cho ngành nội thương

58

Quyết định số 168-TTg

17/9/1970

Chính phủ

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về chế độ báo cáo thống kê chính thức.

59

Quyết định số 198/CP

26/10/1970

Chính phủ

Ban hành bảng giá cố định mới

60

Quyết định số 233-CP

1/12/1970

Chính phủ

Ban hành chế độ báo cáo thống kê và kế toán định kỳ chính thức cho các xí nghiệp công nghiệp.

61

Quyết định số 02/TCTK

5/1/1971

TCTK

Ban hành bảng giá cố định mới năm 1970

62

Thông tư số 262/TCTK

24/3/1971

TCTK

Hướng dẫn việc sử dụng bảng giá cố định mới

63

Quyết định số 113/TTg

25/3/1971

Chính phủ

Về phương pháp tính vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

64

Quyết định số 79-TCTK

14/4/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể nội dung chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và kế toán định kỳ chính thức cho xí nghiệp công nghiệp

65

Quyết định số 157/TTg

27/5/1971

Chính phủ

Ban hành chế độ báo cáo thống kê hàng tháng về tình hình xây dựng các công trình trên hạn ngạch và công trình trọng điểm Nhà nước

66

Quyết định số 107/TCTK-PPCĐ

2/6/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về xây dựng cơ bản cho các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

67

Quyết định số 108/TCTK-PPCĐ

2/6/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về xây dựng cơ bản áp dụng cho các bộ, ngành ở trung ương

68

Quyết định số 116/TCTK-PPCĐ

12/6/1971

TCTK

Ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về thương nghiệp, thu mua và ăn uống công cộng, áp dụng cho các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

69

Quyết định số 117/TCTK-PPCĐ

12/6/1971

TCTK

Ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về thương nghiệp, thu mua và ăn uống công cộng, áp dụng cho các bộ, ngành ở trung ương có quản lý kinh doanh thương nghiệp

70

Quyết định số 118/TCTK

15/6/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê nhanh về xây dựng cơ bản áp dụng cho các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

71

Quyết định số 119/TCTK

15/6/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê nhanh về xây dựng cơ bản áp dụng cho các bộ, ngành ở trung ương

72

Thông tư số 536/TCTK-XDCB

16/6/1971

TCTK

Hướng dẫn thi hành quyết định số 113/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương pháp tính vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành.

73

Quyết định số 136/TCTK-PPCĐ

10/7/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về vật tư, kỹ thuật, áp dụng cho các bộ, ngành

74

Quyết định số 137/TCTK-PPCĐ

10/7/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về vật tư, kỹ thuật, áp dụng cho các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

75

Quyết định số 142/TCTK-PPCĐ

17/7/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về dân số, áp dụng cho các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

76

Quyết định số 147/TCTK-PPCĐ

26/7/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về lao động, tiền lương, đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân kỹ thuật áp dụng cho các bộ, ngành và đoàn thể trung ương

77

Quyết định số 148/TCTK-PPCĐ

26/7/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về lao động, tiền lương, đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân kỹ thuật áp dụng cho Uỷ ban hành chính các khu tự trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

78

Quyết định 156/TCTK-PPCĐ

5/8/1971

TCTK

Ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về nông nghiệp, lâm nghiệp áp dụng cho các thành phố Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

79

Quyết định 157/TCTK-PPCĐ

12/8/1971

TCTK

Ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về nông nghiệp, lâm nghiệp áp dụng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ

80

Quyết định số 158/TCTK-PPCĐ

13/8/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về thể dục, thể thao áp dụng cho Tổng cục thể dục thể thao

81

Quyết định số 159/TCTK-PPCĐ

13/8/1971

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức về văn hoá áp dụng cho Bộ Văn hoá

82

Quyết định số 160/TCTK-PPCĐ

13/8/1971

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức về giáo dục áp dụng cho Bộ Giáo dục

83

Quyết định số 161/TCTK-PPCĐ

13/8/1971

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức về thông tin truyền thanh áp dụng cho Tổng cục Thông tin

84

Quyết định số 162/TCTK-PPCĐ

13/8/1971

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức về y tế áp dụng cho Bộ Y tế

85

Quyết định số 163/TCTK-PPCĐ

13/8/1971

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức về giáo dục, văn hoá, y tế, thông tin truyền thanh, thể dục, thể thao, nhà ăn tập thể, đời sống công nhân viên chức  áp dụng cho Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

86

Quyết định số 241/TTg

1/9/1971

Chính phủ

Quy định chế độ thống kê và báo cáo thống kê những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra

87

Thông tư số 970/LB

25/9/1971

Bộ Tài chính-TCTK

Hướng dẫn thi hành việc thống nhất tổ chức kế toán và thống kê ở xí nghiệp công nghiệp

88

Quyết định số 299/TTg

27/10/1971

 Chính phủ

Ban hành chế độ báo cáo thống kê, kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc ngành Nội thương

89

Quyết định số 212/TCTK

13/11/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể nội dung chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê, kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị công ty, cửa hàng thương nghiệp đã hạch toán kinh tế độc lập thuộc Bộ Nội thương

90

Quyết định số 224/TCTK

24/11/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể nội dung chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê tồn kho vật tư kỹ thuật vào 0 giờ ngày 1 tháng 1 hàng năm, áp dụng cho các đơn vị kinh tế cơ sở của Nhà nước

91

Quyết định số 236/TCTK-PPCĐ

6/12/1971

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thiệt hại về lũ lụt

92

Quyết định số 343/TTg

14/12/1971

Chính phủ

Ban hành chế độ báo cáo thống kê và kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật.

Chế độ báo cáo thống kê và kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật

93

Quyết định số 248/TCTK-PPCĐ

28/12/1971

TCTK

Ban hành bảng quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về giao thông vận tải áp dụng cho Bộ Giao thông -VT

94

Quyết định số 249/TCTK-PPCĐ

28/12/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về giao thông vận tải áp dụng cho các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

95

Quyết định số 250/TCTK-PPCĐ

28/12/1971

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về bưu điện áp dụng cho Tổng cục Bưu điện

96

Quyết định số 113/TCTK-PPCĐ

28/1/1972

TCTK

Ban hành 11 biểu mẫu báo cáo nhanh 10 ngày 1 lần áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh

97

Quyết định số 52/TCTK-PPCĐ

8/3/1972

TCTK

Ban hành bảng quy định cụ thể nội dung hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê, kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật

98

Quyết định số 47/TCTK-PPCĐ

22/3/1972

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về công nghiệp áp dụng cho các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

99

Quyết định số 48/TCTK-PPCĐ

22/3/1972

TCTK

Ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về công nghiệp áp dụng cho các Bộ, ngành có quản lý công nghiệp

100

Chỉ thị số 167/TTg

13/6/1972

Chính phủ

Về việc làm báo cáo nhanh 10 ngày 1 lần và điều tra cấp tốc

101

Quyết định số 111/TCTK-PPCĐ

28/7/1972

TCTK

Ban hành 2 biểu mẫu báo cáo nhanh 10 ngày 1 lần (01-N/TN và 01-N/LĐ)

102

Quyết định số 117/TCTK-PPCĐ

28/7/1972

TCTK

Ban hành 2 biểu mẫu báo cáo nhanh 10 ngày 1 lần (01N/CN và 02 N/LĐ)

103

Thông tư số 11/TT-LB

11/9/1972

Bộ Lao động-TCTK

Về việc hướng dẫn lập danh sách một số đối tượng lao động thực hiện một bước việc triển khai điều lệnh nghĩa vụ lao động thời chiến

104

Quyết định số 782TCTK-PPCĐ

29/9/1972

Bộ Lao động-TCTK

Ban hành biểu mẫu kê khai danh sách và việc lập danh sách một số đối tượng lao động

105

Quyết định số 584/ QĐ-LB

3/10/1972

Tổng công đoàn-TCTK-Bộ Tài chính-Bộ y tế

Ban hành các biểu mẫu chứng từ bảo hiểm xã hội ở đơn vị cơ sở (thay thế các chứng từ BHXH ban hành theo quyết định số 583/LB ngày 1/7/1967)

106

Quyết định 183/QĐ-LB

8/12/1972

Bộ Lao động-TCTK

Ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về đào tạo, bổ túc công nhân kỹ thuật áp dụng cho các trường dạy nghề

107

Quyết định số 114/TCTK-PPCĐ

20/6/1973

TCTK-Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp

Ban hành bản quy định cụ thể nội dung chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về đào tạo cán bộ khoa học

108

Quyết định số 124/TCTK-PPCĐ

30/5/1974

TCTK

Về việc sửa đổi biểu mẫu lao động

109

Quyết định số 106/LB-LĐ-TCTK

6/2/1976

TCTK, Bộ Lao động

Ban hành chế độ gcbđ và báo cáo thống kê về tình hình tuyển dụng nhân lực bổ sung cho các cơ quan xí nghiệp và cho việc đào tạo.

110

Nghị định số 29/CP

12/2/1976

Chính phủ

Ban hành chế độ báo cáo thống kê nhanh cho Nhà nước

111

Quyết định số 74/TCTK-PPCĐ

27/2/1976

TCTK

Ban hành danh mục các đơn vị, hệ thống chỉ tiêu và hệ thống biểu mẫu báo cáo nhanh của nhà nước

112

Quyết định số 135/QĐ-LB

21/5/1976

Bộ Lao động-TCTK

Ban hành các chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ về lao động tuyển sinh, đào tạo CNKT…

113

Quyết định số 177/QĐ-LB

8/9/1976

Bộ NN-TC-TCTK

Ban hành chế độ biểu mẫu ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê kế toán thống nhất áp dụng cho các trạm máy kéo

114

Quyết định số 637/TCTK-PPCĐ

15/11/1976

TCTK

Ban hành 1 biểu mẫu báo cáo thống kê sửa đổi  “ Lao động và  tiền lương trong danh sách”

115

Quyết định số 675/TCTK-PPCĐ

4/12/1976

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo nhanh 5 ngày, 10 ngày cho UB hành chính các tỉnh phía Nam

116

Văn bản số 197/TCTK-PPCĐ

15/3/1977

TCTK

Về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho các đơn vị bộ đội chuyên làm kinh tế

117

Quyết định  số 518/QĐ-LB

29/8/1977

Bộ Lao động-TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê nhanh về số hộ nhân khẩu lao động đi xây dựng vùng kinh tế mới và số người trong độ tuổi lao động đã được sắp xếp việc làm.

118

Nghị định số 228-CP

29/10/1977

Chính phủ

Ban hành điều lệ công tác kế toán-thống kê xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

119

Quyết định số 1131/TCTK -PPCĐ

15/11/1977

TCTK

Chế độ báo cáo thống kê đối với các đơn vị bộ đội chuyên làm kinh tế.

120

Quyết định số 91/TCTK-PPCĐ

1/3/1978

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ của Tổng công ty xuất nhập khẩu Bộ Ngoại thương.

121

Quyết định số 220 TCTK-PPCĐ

2/5/1978

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê về lao động tiền lương.

122

Quyết định số 407/TCTK-PPCĐ

17/5/1978

TCTK

Ban hành sửa đổi những biểu mẫu báo cáo ước tính và báo cáo nhanh áp dụng đối với các Cục Thống kê và thành phố trực thuộc TW.

123

Quyết định số 147/QĐ-LB

20/5/1978

TCTK-Bộ NN

Ban hành chế độ kế toán thống kê Hợp tác xã Nông nghiệp, Nông Lâm nghiệp áp dụng trong cả nước.

124

Quyết định số 439/TCTK-PPCĐ

24/6/1978

TCTK

Ban hành chế độ và hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê sơ bộ và chính thức hàng tháng về tình hình cái tạo XHCN áp dụng cho các ngành các cấp thuộc các tỉnh phía Nam.

125

Quyết định số 444/TCTK-PPCĐ

4/7/1978

TCTK

Ban hành 3 biểu mẫu báo cáo thống kê nhanh hàng tháng, quý, năm về tình hình lao động, tiền lương, sử dụng thời gian lao động và năng suất lao động.

126

Quyết định số 467/QĐ-LB

28/7/1978

Bộ Văn hoá -TCTK

Ban hành chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin của Ban văn hoá-thông tin huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh.

127

Quyết định số 481/TCTK-PPCĐ

8/8/1978

TCTK

Ban hành 1 biểu mẫu báo cáo thống kê sửa đổi về kết quả chuyển các hộ vật tư thương nghiệp, ăn uống và khu vực nhà trọ tư doanh sang sản xuất kinh doanh.

128

Quyết định số 483/TCTK-PPCĐ

9/8/1978

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê chính thức về “cải tạo và xây dựng NXH trong nông nghiệp’’ áp dụng đối với các cấp thuộc các tỉnh Miền Nam

129

Quyết định số 611/TCTK-PPCĐ

1/11/1978

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê kế toán định kỳ chính thức áp dụng đối với các đơn vị vận tải bốc xếp

130

Quyết định số 576/ QĐ-TTg

12/12/1978

Chính phủ

Về nguyên tắc xác định giá cố định và thành lập bảng giá cố định mới

131

Quyết định số 76/QĐ-LB

24/1/1979

TCTK-Tổng cục TDTT

Ban hành chế độ và hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê về hoạt động thể dục thể thao.

132

Quyết định số 123/TCTK-PPCĐ

10/3/1979

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê về những thiệt hại chiến tranh do quân Trung Quốc gây ra từ 17/2/1979

133

Quyết định số 242/TCTK-PPCĐ

28/4/1979

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê về những thiệt hại chiến tranh do bọn phản động Cam -pu -chia gây ra

134

Quyết định số 01/TCTK-PPCĐ

1/1/1980

TCTK

Ban hành chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ vè tiếp nhận, phân phối và sử dụng hàng viện trợ

135

Quyết định số 276/TCTK-PPCĐ

1/8/1980

TCTK

Ban hành 2 biểu báo cáo thống kê số vụ tai nạn lao động và số lần người bị tai nạn lao động

136

Quyết định số 308/TCTK-PPCĐ

2/08/1980

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức của cấp huyện.

137

Thông tư số 06 LB-TT

10/12/1980

Bộ Tài chính-TCTK

Hướng dẫn vận dụng chế độ kế toán thống kê, hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, XDCB và giá cước vận tải

138

Quyết định số 301-TTg

17/11/1980

Chính phủ

Phê chuẩn bảng giá cố định mới các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản và giá cước vận tải, bưu điện.

139

Thông tư số 03-TT/LB

18/11/1980

Bộ Tài chính-TCTK

Quy định về công tác kế toán-thống kê liên hiệp các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

140

Quyết định  số 1165 TCTK-CĐTC

29/12/1980

Bộ Tài chính-TCTK

Về việc công bố bảng giá cố định mới các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản và giá cước vận tải.

141

Thông tư số 524/ TCTK-PPCĐ

29/4/1981

TCTK

Hướng dẫn công tác hạch toán và thống kê trong xí nghiệp quốc doanh.

142

Quyết định số 612/TCTK-PPCĐ

25/8/1981

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức tháng về công nghiệp, XDCB,GTVT, cung ứng vật tư kỹ thuật và thương nghiệp áp dụng đối với tất cả các Cục Thống kê, thành phố, đặc khu trực thuộc TW.

143

Quyết định số 226/TCTK-PPCĐ

5/1982

TCTK

Ban hành biểu mẫu chính thức quý về tai nạn lao động.

144

Quyết định số 296/TCTK-TN

27/5/1982

TCTK

Ban hành hệ thống báo cáo thống kê thu mua nông lâm thuỷ sản và bán lẻ hàng hoá TN.

145

Thông tư số 1310 TCTK-PPCĐ

16/10/1982

TCTK

Hướng dẫn công tác hạch toán và thống kê theo QĐ số 146 HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng

146

Quyết định số 165/TCTK

22/2/1983

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo quyết toán sử dụng vật tư  của đơn vị cơ sở và báo cáo quyết toán sử dụng vật tư của đơn vị quản lý cấp trên nhằm phục vụ việc thực hiện chế độ quyết toán vật tư.

147

Quyết định số 200/TCTK

24/3/1983

TCTK

Bổ sung 1 số chứng từ ghi chép ban đầu ban hành theo QĐ số 583/LB ngày 1/9/1967

148

Thông tư số 701 TCTK/PPCĐ

14/7/1983

TCTK

Hướng dẫn sử dụng bảng giá cố định năm 1982

149

Quyết định số 455TCTK

19/7/1983

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo vật tư thiết bị tồn kho ứ đọng.

150

Quyết định số 560tctk

19/9/1983

TCTK

Ban hành biểu mẫu phân phối sản phẩm.

151

Quyết định số 800/TCTK

31/12/1983

TCTK

Ban hành biểu mẫu định kỳ chính thức của Hợp tác xã chuyên sản xuất tiểu thủ công nghiệp sản xuất muối và khai thác lâm sản.

152

Quyết định số 83/TCTK

8/3/1984

TCTK

Ban hành biểu mẫu giá thiết bị đang dùng.

153

Quyết định số 126/TCTK

12/3/1984

TCTK

Bản giải thích hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về giáo dục, văn hoá, thông tin truyền thanh, truyền hình, y tế, nhà trẻ, thể dục thể thao cho TCTK.

154

Quyết định số 115/ TCTK-PPCĐ

21/3/1984

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo định kỳ chính thức quý, năm về xây dựng cơ bản đ/v Cục Thống kê

155

Quyết định số 135 /TCTK

10/4/1984

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ, chính thức năm đối với thống kê huyện, thị xã.

156

Quyết định số 195/TCTK-GDĐT

7/5/1984

TCTK- Bộ Giáo dục

Ban hành chế độ báo cáo định kỳ đối với các trường mẫu giáo, phổ thông cơ sở, trường trung học, giáo dục

157

Quyết định số 201/TCTK

5/6/1984

TCTK

Ban hành báo cáo định kỳ , chính thức đối với xí nghiệp tính toán ngành.

158

Quyết định số 512/TCTK

22/11/1984

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo định kỳ áp dụng đối với các khối sản xuất thông tin- bưu điện.

159

Quyết định số 353TCTK-PPCĐ

8/8/1985

TCTK

Ban hành hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo về kết quả sản xuất tiểu thủ công nghiệp của các đơn vị cơ sở và của các đơn vị tổng hợp.

160

Quyết định số 366/TCTK-GD

16/8/1985

 TCTK- Bộ Giáo dục

Ban hành chế độ biểu mẫu báo cáo TK định kỳ, chính thức về đào tạo cán bộ KHKT, nghiệp vụ chuyên môn đối với các trường ĐH, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.

161

Quyết định số 605/ TCTK

20/11/1985

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các đơn vị cơ sở hạch toán kinh tế độc lập, thuộc ngành lương thực, các công ty lương thực quận, huyện, tỉnh, thành phố.

162

Quyết định số 610/TCTK

21/11/1985

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo TK định kỳ về ngân sách địa phương áp dụng đối với UBNN tỉnh, TP, đặc khu trực thuộc TW.

163

Quyết định số 612/TCTK

21/11/1985

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về tài chính xí nghiệp áp dụng đối với UBNN tỉnh, thành phố, đặc khu .

164

Quyết định số 613/TCTK

21/11/1985

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về nông nghiệp, lâm nghiệp, áp dụng đối với UBNN tỉnh, TP, đặc khu trực thuộc TW.

165

Quyết định số 647/TCTK

7/12/1985

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê kinh tế áp dụng đối với các Công ty Thương nghiệp địa phương, Công ty thương nghiệp TW và Tổng công ty hạch toán độc lập thuộc ngành nội thương.

166

Thông tư số 02 TCTK-XDCB

15/12/1985

TCTK

Về hướng dẫn xác định tiêu chuẩn sản phẩm xây dựng cơ bản hoàn thành được thanh toán

167

Quyết định số 666/TCTK

23/12/1985

TCTK

Ban hành chế độ thống kê kế toán định kỳ áp dung đối với các đơn vị cơ sở hạch toán kinh tế độc lập thuộc ngành du lịch.

168

Quyết định số 670/TCTK

25/12/1985

TCTK

Ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê kế toán định kỳ của các đơn vị xây lắp nhận thầu, đơn vị khảo sát thiết kế công trình xây dựng cơ bản, các ban quản lý công trình do Trung ương và địa phương quản lý.

169

Quyết định số 677/TCTK

30/12/1985

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê KT định kỳ áp dụng đối với các đơn vị cơ sở hạch toán kinh tế độc lập thuộc ngành lâm nghiệp.

170

Thông tư số 01/ TCTK/TH

13/1/1986

TCTK

Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 10CT ngày 10/1/1986 của Chủ tịch HĐBT về việc xét duyệt kết quả thực hiện KHNN năm 1986

171

Quyết định số  13/TCTK

13/2/1986

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê công nghiệp định kỳ áp dụng đối với các đơn vị hạch toán kinh tế độc lập.

172

Thông tư LB số 03/ TCTK-BTC

6/8/1986

TCTK

Hướng dẫn một số điểm về công tác kế toán thống kê và phương pháp tính toán thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh nhằm bảo đảm quyền tự chủ của sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh

173

Quyết định số  236/TCTK

2/9/1986

TCTK

Ban hành tạm thời chế độ báo cáo định kỳ về thống kê giao thông vận tải áp dụng đối với các đơn vị cơ sở quốc doanh và công tư hợp doanh vận tải ô tô có hạch toán kinh tế độc lập

174

Quyết định số  237/TCTK

12/9/1986

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức áp dụng đối với các đơn vị cơ sở ngành vận tải bốc xếp đường sông.

175

Quyết định số  238/TCTK

12/9/1986

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức áp dụng đối với các đơn vị cơ sở ngành vận tải bốc xếp đường biển.

176

Quyết định số  355/TCTK

25/12/1986

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê kế toán định kỳ áp dụng đối với các đơn vị cơ sở hạch toán kinh tế độc lập quốc doanh nông nghiệp.

177

Quyết định số  45/ TCTK-PPCĐ

7/2/1987

TCTK

Ban hành sửa đổi bổ sung phần chế độ báo cáo thống kê trong chế độ báo cáo chính thức về thống kê kế toán của các đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật hạch toán kinh tế độc lập do TW và địa phương quản lý.

178

Quyết định Liên Bộ số 134/TCTK

23/4/1987

 TCTK-NN và CNTP

Ban hành chế độ chứng từ và sổ hạch toán áp dụng trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp kinh doanh tổng hợp.

179

Quyết định số 252/TCTK

1/8/1987

TCTK

Bỏ chế độ b/c thống kê cấp huyện, ban hành theo QĐ 135/TCTK/PPCĐ ngày 10/4/1984 của TCTK.

180

Quyết định số 374/TCTK

7/11/1987

TCTK

Ban hành hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu báo cáo định kỳ áp dụng đối với các cơ sở công nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh hạch toán kinh tế độc lập.

181

Pháp lệnh số 06 /LTC-HĐNN

20/5/1988

HĐNN

Pháp lệnh Kế toán và Thống kê

182

Thông tư số 555  TCTK/PPCĐ

13/9/1988

TCTK

Hướng dẫn thi hành pháp lệnh kế toán và thống kê (phần thống kê)

183

Quyết định số 261 TCTK/PPCĐ

06/08/1988

TCTK

Ban hành quy định và chuyển đổi văn hoá phổ thông, trình độ chuyên môn khoa học, nghiệp vụ để sử dụng trong cuộc tổng điều tra dân số năm 1989.

184

Thông tư số 389 TCTK/PPCĐ

18/6/1988

TCTK

Hướng dẫn phân ngành kinh tế quốc dân và phương pháp tính giá trị sản lượng lâm nghiệp theo QĐ 221 của Hội đồng Bộ trưởng

185

Quyết định số 238/CT

9/9/1989

Chính phủ

Lập bảng giá cố định năm 1989

186

Chỉ thị số 295/CT

21/10/1989

Chính phủ

Hoàn thiện công tác thống kê giá cả

187

Quyết định số 09 /TCTK-PPCĐ

2/11/1989

TCTK

Sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số chỉ tiêu biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với các tỉnh, TP, đặc khu trực thuộc TW và một số Bộ, ngành.

188

Quyết định số 211/TCTK-PPCĐ

25/11/1989

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê giá cả áp dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh của Nhà nước, các điểm điều tra giá, các Bộ, ngành và các cơ quan thống kê tỉnh, TP và đặc khu trực thuộc TW.

189

Quyết định số  212/TCTK-VH

6/12/1989

TCTK

Ban hành mẫu biểu báo cáo thống kê chính thức về tình hình phát triển sự nghiệp văn hoá áp dụng đối với Sở Văn hoá -Thông tin tỉnh, TP đặc khu trực thuộc TW.

190

Quyết định số 03/TCTK-PPCĐ

26/12/1989

TCTK

Ban hành tạm thời chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị cơ sở thuộc liên hiệp hàng hải quản lý.

191

Quyết định số 14 TCTK-PPCĐ

5/2/1990

TCTK

Ban hành chế độ ghi chép ban đầu trong khâu giao nhận vận chuyển hàng hoá áp dụng đối với các thành phần kinh tế có phương tiện cơ giới đường bộ đưa vào sản xuất kinh doanh vận tải.

192

Quyết định số 92/LB

29/5/1990

Bộ Tài chính-TCTK

Ban hành hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu áp dụng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp từ 1/7/1990

193

Quyết định số 523 TCTK-NN

10/11/1990

TCTK

Quy định niên độ thống kê nông nghiệp theo năm dương lịch

194

Quyết định số 182TCTK/CN

22/11/1990

TCTK

Ban hành hệ thống chỉ tiêu báo cáo và điều tra thống kê trong ngành công nghiệp, ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các Bộ có quản lý công nghiệp, tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương.

195

Quyết định số 183/ TCTK-CN

22/11/1990

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo định kỳ áp dụng đối với các cơ sở công nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh kinh tế độc lập.

196

Quyết định số 195 /TCTK-NN

4/12/1990

TCTK

Ban hành hệ thống chỉ tiêu báo cáo và điều tra thống kê trong ngành nông –lâm nghiệp, ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các tỉnh, TP, đặc khu trực thuộc TW.

197

Quyết định số 196/ TCTK-NN

4/12/1990

TCTK

Ban hành hệ thống chỉ tiêu báo cáo và điều tra thống kê trong ngành nông –lâm nghiệp, ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các Bộ có quản lý nông –lâm nghiệp.

198

Quyết định số 214/ TCTK

20/12/1990

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các đơn vị cơ sở kinh doanh thương nghiệp TW, địa phương (trừ ngành lương thực) có hạch toán kinh tế độc lập.

199

Quyết đinh số 215/ TCTK

20/12/1990

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các đơn vị cơ sở ngành lương thực hạch toán kinh tế độc lập do TƯ và địa phương quản lý.

200

Quyết định số 216/ TCTK

20/12/1990

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các đơn vị cơ sở hợp tác xã mua bán TW và địa phương có hạch toán kinh tế độc lập.

201

Quyết định số 217/ TCTK

20/12/1990

TCTK

Ban hành hệ thống chỉ tiêu báo cáo và điều tra TK trong ngành thương nghiệp và chế độ báo cáo TK định kỳ áp dụng đối với các Bộ, ngành TƯ quản lý kinh doanh thương nghiệp, các tỉnh, TP, đặc khu trực thuộc TW.

202

Quyết định số 218/ TCTK

20/12/1990

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với Tổng cục Hải quan.

203

Quyết định số 04/ TCTK

28/12/1990

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về xây dựng cơ bản áp dụng đối với các chủ đầu tư, ban quản lý công trình, công ty cổ phần, xí nghiệp tư nhân, các đơn vị xây lắp nhận thầu, các đơn vị KSKT công trình XDCB.

204

Quyết định số 05/ TCTK-QĐ

28/12/1990

 TCTK

Ban hành hệ thống chỉ tiêu báo cáo và điều tra tk trong ngành XDCB và chế độ báo cáo TK định kỳ áp dụng đối với các Bộ có quản lý XDCB,.. các tỉnh, TP, đặc khu trực thuộc TW.

205

Quyết định số 01/ TCTK-QĐ

28/12/1990

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về vận tải, bốc xép, áp dụng đối với các đơn vị cơ sở vận tải, bốc xếp QD và công ty hợp doanh thuộc các ngành đường bộ, đường sông, đường biển và đường biển pha sông, các liên hiệp xí nghiệp vận tải đường sắt, đường ôtô, đường sông, đường biển và đường biển pha sông, Tổng công ty vận tải hàng không vn, Tổng công ty Bưu chính viễn thông.

206

Quyết định số 02/TCTK

28/12/1990

TCTK

Ban hành hệ thống chỉ tiêu báo cáo và điều tra thống kê giao thông vận tải.

207

Quyết định số 219 /TCTK-QĐ

31/12/1990

TCTK

Ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê định kỳ về dân số lao động, đời sống văn xã áp dụng đối với các Bộ, UBNN và các cơ quan TW khác.

208

Quyết định số 220 TCTK-QĐ

31/12/1990

TCTK

Ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê định kỳ về dân số lao động, đời sống văn xã áp dụng đối với các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc TW .

209

Quyết định số 30/TCTK

8/3/1991

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các đơn vị cơ sở kinh doanh du lịch hạch toán kinh tế độc lập, TCT du lịch, Bộ văn hoá thông tin, thể thao và du lịch

210

Quyết định số 04/TCTK

22/8/1991

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các xí nghiệp quốc doanh nông nghiệp TW và địa phương hạch toán kinh tế độc lập.

211

Nghị định số 52/ HĐBT

19/2/1992

Chính phủ

Về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê

212

Quyết định số 45 TCTK-QĐ

24/4/1992

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê cân đối tài chính áp dụng đối với các tỉnh, TP trực thuộc TW.

213

Thông tư số 362 TCTK-PPCĐ

25/8/1993

TCTK

Hướng dẫn công tác thống kê đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

214

Quyết định Liên bộ số 127

30/11/1993

TCTK-UBNNHTĐT

Ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

215

Quyết định số 31/TCTK-PPCĐ

29/3/1994

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê về 1 số chỉ tiêu KT tổng hợp theo hệ thống tài khoản quốc gia áp dụng đối với các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

216

Quyết định số 33 /TCTK-QĐ

1/4/1994

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có hoạt động thương nghiệp.

217

Quyết định số 34/ TCTK-QĐ

1/4/1994

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về thương nghiệp áp dụng đối với các cơ quan thống kê tỉnh, TP trực thuộc TW.

218

Quyết định số 35/ TCTK-QĐ

1/4/1994

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê đối với các doanh nghiệp, thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế Nhà nước, tập thể, tư nhân và hỗn hợp (trừ các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài), hạch toán kinh tế độc lập và các doanh nghiệp thuộc các ngành khác có kinh doanh, thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ có hạch toán riêng.

219

Quyết định Liên bộ số 36/ TCTK-TCDL

6/4/1994

TCTK

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch VN xây dựng chế độ báo cáo thống kê đinh kỳ áp dụng cho các đơn vị cơ sở hạch toán kinh tế độc lập thuộc ngành du lịch và chế độ báo cáo thống kê du lịch áp dụng cho các Cục Thống kê tỉnh, TP, các Sở Thương mại du lịch thuộc các tỉnh, TP và công ty du lịch.

220

Quyết định số 39 QĐ-TCCB

18/4/1994

TCTK

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Thống kê tỉnh, TP trực thuộc TW và mối quan hệ giữa Cục Thống kê với UBND tỉnh, Thành phố

221

Nghị định 23 CP

23/4/1994

Chính phủ

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê

222

Quyết định số 109/ TCTK-QĐ

15/9/1994

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê kinh doanh du lịch, khách sạn thuộc các thành phần kinh tế Nhà nước tập thể, tư nhân, cá thể, hỗn hợp có hạch toán kinh tế độc lập.

223

Quyết định số 110/ TCTK-QĐ

15/9/1994

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê du lịch áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh, TP.

224

Quyết định số 147 /TCTK-QĐ

20/12/1994

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động Công nghiệp, khai thác mỏ, CN chế biến, sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước thuộc các loại hình doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, CTy trách nhiệm hữu hạn, Cty cổ phần có hạch toán kinh tế độc lập.

225

Quyết định số 01/ TCTK-QĐ

5/1/1995

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các doanh nghiệp có hoạt động vận tải và bưu điện hạch toán kinh tế độc lập thuộc các loại hình doanh nghiệp nhà nước, HTX, DN tư nhân, CTy TNHH, CTy cổ phần.

226

Quyết định số 03/ TCTK-QĐ

5/1/1995

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về vận tải bốc xếp áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh, TP trực thuộc TW

227

Quyết định số 31/TCTK-QĐ

2/3/1995

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê XDCB định kỳ áp dụng đối với các chủ đầu tư, các đơn vị xây lắp nhận thầu, các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, quy hoạch, xây dựng thuộc các doanh nghiệp Nhà nước, HTX, DN tư nhân, CTy trách nhiệm hữu hạn, Cty cổ phần có hạch toán kinh tế độc lập.

228

Quyết định số 59/ TCTK-QĐ

4/4/1995

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về vốn đầu tư xây lắp và khảo sát thiết kế quy hoạch áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh, TP trực thuộc TƯ

229

Quyết định số 58 /TCTK-QĐ

4/4/1995

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về vốn đầu tư xây lắp và khảo sát thiết kế quy hoạch xây dựng áp dụng đối với các Bộ ngành và các Tổng công ty có tổ chức hạch toán toàn ngành.

230

Quyết định số 192/ TCTK-TH

8/7/1995

TCTK

Ban hành bảng giá cố định năm 1994

231

Quyết định số 287/ TCTK-QĐ

27/10/1995

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ ngành lâm nghiệp áp dụng đối với các đơn vị hoạt động lâm nghiệp, ban quản lý dự án, DNNN, HTX, Cty TNHH, Cty cổ phần, liên hiệp, Tổng công ty, Chi cục kiểm lâm, Sở lâm nghiệp.

232

Quyết định số 302/ TCTK-QĐ

30/10/1995

TCTK

Ban hành chế độ điều tra và báo cáo thống kê chính thức định kỳ về giá cả áp dụng đối với các đơn vị được chọn làm điểm điều tra đại diện thuộc các thành phần kinh tế và các Cục Thống kê tỉnh, TP trực thuộc TW.

233

Quyết định số 296/ TCTK-QĐ

5/11/1995

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc TW trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

234

Thông tư số 02/ TCTK-TT

20/11/1995

TCTK

Hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 25CT ngày 21/10/1989 của chủ tịch HĐBT về việc hoàn thiện công tác thống kê giá cả

235

Quyết định số 289/ QĐ-TCCB

20/6/1996

TCTK

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ thống kê

236

Quyết định số 300/TCTK-NLTS

19/7/1996

TCTK

Ban hành biểu mẫu báo cáo và điều tra thống kê nông lâm nghiệp, thuỷ sản áp dụng đối với các tỉnh, TP trực thuộc TW

237

Quyết định số 373/TCTK-PPCĐ

10/9/1996

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo định kỳ áp dụng đối với các Tổng công ty Nhà nước

238

Thông tư số 01/TCTK

26/9/1996

TCTK

Hướng dãn việc thống kê thiệt hại do bão lụt gây ra

239

Quyết định số 96/TCTK-TMGC

17/3/1997

TCTK

Ban hành quy chế báo cáo thống kê xuất nhập khẩu hàng hoá và cán cân thanh toán

240

Thông tư Liên Bộ số 01

31/3/1997

 TCTK-Bộ KHĐT

Hướng dẫn công tác thống kê đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

241

Quyết định số 244/ TCTK-QĐ

6/5/1998

TCTK

Ban hành quyết định về phạm vi thống kê xuất nhập khẩu hàng hoá

242

Chỉ thị số 28/1998/CT-TTg

19/8/1998

Chính phủ

Tăng cường công tác thống kê

243

Quyết định số 815/TCTK-QĐ

21/12/1998

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê xã, phường.

244

Nghị định số 93/1999/NĐ-CP

07/9/1999

Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

245

Thông tư số 04/1999/TT-TCTK

19/10/1999

TCTK

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

246

Quyết định số 781

QĐ-TCTK

9/11/1999

TCTK

Ban hành chế độ báo cáo thống kê xuất nhập khẩu.

247

Quyết định số 141/2002/QĐ-TTg

21/10/2002

Chính phủ

Phê duyệt định hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010

248

Quyết định số 62/2003 QĐ-BKH

27/01/2003

Bộ Kế hoạch-Đầu tư

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với doanh nghiệp Nhà nước

249

Quyết định số 62

27/01/2003

Bộ Kế hoạch-Đầu tư

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần Nhà nước), Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể.

250

Quyết định số 145/2003QĐ-BKH

07/3/2003

Bộ Kế hoạch-Đầu tư

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ lao động và thu nhập áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội thuộc khu vực Nhà nước.

251

Luật Thống kê

17/6/2003

Quốc hội

Thay thế pháp lệnh kế toán –thống kê năm 1988

252

Nghị định số 101/2003/ NĐ-CP

03/9/2003

Chính phủ

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê

253

Nghị định số 40/2004/NĐ-CP

13/02/2004

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

II Chế độ điều tra thống kê

 

stt

Tên văn bản

Thời gian ban hành

Cấp ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1

Thông tư số 297-TTg

12/8/1959

Chính phủ

Điều tra dân số Miền Bắc+ kế hoạch điều tra dân số toàn Miền Bắc

2

Quyết định 298-TTg

12/8/1959

Chính phủ

Về việc đăng ký nhân khẩu toàn miền Bắc

3

Thông tư số 337-TTg

12/9/1959

Chính phủ

Sửa đổi bản kế hoạch điều tra dân số

4

Thông tư số 343-TTg

24/9/1959

Chính phủ

Về việc tạm hoãn mốc thời gian đăng ký nhân khẩu tới đầu năm 1960

5

Thông tư 021-TTg

14/1/1960

Chính phủ

Về mốc thời gian đăng ký nhân khẩu trong toàn miền Bắc 1960

6

Quyết định số 90/CP

20/6/1963

Chính phủ

Về việc giao Uỷ ban hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức điều tra thủ công nghiệp hàng năm

7

Chỉ thị số 90/TTg-CN

7/8/1965

Chính phủ

Điều tra thống kê toàn bộ lao động và nhân khẩu toàn Miền Bắc

8

Chỉ thị số 41/TTg-CN

7/8/1965

Chính phủ

Về việc tổ chức cuộc điều tra cáp tốc toàn bộ lao động trong các ngành thuộc khu vực nhà nước thực có đến ngày 31/3/1967 (Cách tính nhân khẩu trong độ tuổi lao động)

9

Quyết định số 121-TTg-CN

28/12/1968

 Chính phủ

Về việc điều tra cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn và công nhân kỹ thuật toàn miền Bắc năm 1969

10

Thông tư số 500/TT-LB

21/5/1969

Bộ Nông nghiệp-TCTK

Về việc điều tra đất đã sử dụng trong nông nghiệp và đất còn khả năng nông nghiệp có đến năm 1969

11

Thông tư số 268/TCTK-NN

27/2/1970

 

Về điều tra kết thúc diện tích gieo trồng các loại cây năm 1970

12

Quyết định số 92/TTg

21/5/1970

Chính phủ

Về công tác điều tra kết thúc diện tích gieo trồng và điều tra năng suất, sản lượng các loại cây nông nghiệp

13

Thông tư số 295/TCTK-NN

20/3/1970

TCTK

Hướng dẫn phương pháp điều tra năng suất, sản lượng các loại cây trồng năm 1970

Quy định về phương pháp điều tra năng suất tính sản lượng lúa và ngô miền núi

14

Thông tư số 05/LB-LĐ-TK

6/5/1970

Bộ Lao động-TCTK

Quy định việc điều tra toàn diện số lượng lao động nông nghiệp và điều tra điển hình một số chỉ tiêu chất lượng lao động trong nông nghiệp

15

Thông tư số 09/TT-LB

9/6/1971

Bộ Lao động-TCTK

Quy định một số điểm bổ sung thông tư 05/LB

16

Chỉ thị số 83-CP

24/4/1973

Chính phủ

Về công tác chuẩn bị tổng điều tra dân số toàn miền Bắc lần thứ 2

17

Quyết định số 85-TTg

24/4/1973

Chính phủ

Thành lập ban chỉ đạo tổng điều tra dan số lần thứ hai ở trung ương và địa phương

18

Chỉ thị số 136-TTg

2/6/1973

Chính phủ

Về việc điều tra cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân và nhân viên kỹ thuật có đến ngày 1/7/1973

19

Thông tư số 71-BT

13/7/1973

Chính phủ

Hướng dẫn việc kiểm tra và xác minh địa giới hành chính phục vụ tốt tổng điều tra dân số lần thứ hai

20

Thông tư số 912 –D45

24/8/1973

Bộ Công an

Hướng dẫn việc chấn chỉnh công tác hộ tịch, hộ khẩu phục vụ tốt tổng điều tra dân số lần thứ hai

21

Quyết định 151-CP

24/9/1973

Chính phủ

Về cuộc tổng điều tra dân số toàn miền Bắc lần thứ hai

22

Quyết định số 20-TĐTDS/QĐ

25/1/1974

TCTK

Ban hành phiếu đăng ký nhân khẩu và bản hướng dẫn cách điều tra và ghi các mục trong phiếu đăng ký nhân khẩu

23

Văn bản số 8/TCTK-DS

3/1/1976

TCTK

Về việc điều chỉnh số liệu dân số có 1/4/1974 sang thời điểm tháng 2 năm 1976

24

Chỉ thị số 499-TTg

31/12/1976

Chính phủ

Về tiến hành cuộc điều tra điển hình tình hình dân số phát triển ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương phía Nam

25

Văn bản số 566/TK-DS

18/5/1977

TCTK

Về việc điều tra điển hình dân số biến động 6 tháng đầu năm 1977

26

Văn bản số 1144/TK-DS

18/11/1977

TCTK

Về việc điều tra điển hình dân số biến động 6 tháng cuối năm 1977

27

Quyết định số 444-TTg

6/12/1977

Chính phủ

Về việc điều tra công nhân viên chức nhà nước trong cả nước và lao động xã hội ở Miền Nam

28

Quyết định số 183 CP

20/7/1978

Chính phủ

Tổng điểu tra dân số năm 1979.

29

Thông tư số 83 TCTK/DSLĐ

2/2/1982

TCTK

Điều tra chọn mẫu tình hình biến động dân số.

30

Thông tư số 515 TCTK/NN

9/7/1987

TCTK

Hướng dẫn điều tra nguồn lương thực và một số nông sản chủ yếu của nông dân

31

Quyết định số 122 HĐBT

17/8/1987

Chính phủ

Tổng điều tra dân số.

32

Quyết định  số 97 Liên Bộ

19/5/1990

Liên Bộ TCTK/GTVT

Điều tra năng lực vận tải chuyên nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh vào thời điểm 0 giờ 1-1 hằng năm.

33

Quyết định số 184 TCTK/PPCĐ

22/11/1990

TCTK

Điều tra thống kê định kỳ áp dụng cho các đơn vị cơ sở công nghiệp ngoài quốc doanh

34

Quyết định số 03 TCTK/QĐ

28/3/1991

TCTK

Điều tra thống kê điển hình định kỳ về xây dựng cơ bản của xã, phường, hợp tác xã, TĐSX và ĐTXD nhà cửa của nhân dân.

35

Quyết định số 52 Liên Bộ

08/04/1992

Liên Bộ TCTK/CNTP

Điều tra điển hình tình hình hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị quốc doanh Nhà Nước trong 2 năm 1988 và 1991.

36

Quyết định số 44 Liên Bộ

28/04/1992

Liên Bộ TCTK/GTVT

Điều tra chọn mẫu năng lực vân tải chuyên nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh vào thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 7 hàng năm.

37

Quyết định số 50 TCTK/CN

15/05/1992

TCTK

Điều tra chọn mẫu các đơn vị cơ sỏ sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ở tất các tỉnh, TP để đánh giá được thực chất diễn biến tình hình sản xuất công nghiệp của các thành phần kinh tế địa phương hàng tháng, quý, năm.

38

Quyết định số 76 TCTK/CĐTCNH

20/07/1992

TCTK

Điều tra chọn mẫu về tình hình hoạt động kinh doanh phục vụ của các đơn vị hoạt động dịch vụ, quản lý Nhà nước, VHNT ,Giáo dục đào tạo, y tế xã hội, thể dục thể thao và các hoạt động dịch vụ khác thuộc các thành phần KT phục vụ cho việc tính các chỉ tiêu KTTH theo phương pháp của Liên hợp quốc (SNA) năm 1991.

39

Quyết định số 87 Liên Bộ

20/07/1992

Liên Bộ TK/LN

Điều tra điển hình tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị quốc doanh lâm nghiệp trong 2 năm 1988 và 1991

40

Quyết định số 14 TCTK/QĐ

16/01/1993

TCTK

Điều tra thống kê đột xuất trên phạm vi cả nước trong năm 1993.

41

Quyết định số 193 TCTK/TCCB

15/05/1993

TCTK

Điều tra cấp tốc các doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi cả nước  vào  ngày 1/06/1993

42

Quyết định số 89 TCTK/QĐ

24/08/1993

TCTK

Tổng kiểm kê toàn bộ các hộ và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị vào năm 1994.

43

Quyết định  số 568

19/11/1993

Chính phủ

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 1994

44

Quyết định số 120 TCTK/GTVT

20/11/1993

TCTK

Điều tra toàn diện về mạng lưới giao thông trong phạm vi cả nước vào thời điểm 0 giờ ngày 1/2/1994.

45

Quyết định số 126 TCTK/QĐ

02/12/1993

TCTK

Điều tra và biên soạn tài liệu kinh tế xã hội cơ bản về gieo trồng cây thuốc phiện ở 11 tỉnh miền núi phía Bắc và tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An vào tháng 12 năm 1993.

46

Quyết định số 102 TCTK/QĐ

19/08/1994

TCTK

Điều tra chọn mẫu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại 3 tỉnh thành phố và thu thập thông tin ở 29 Bộ, ban ngành.

47

Quyết định số 102 TCTK/QĐ

19/08/1994

TCTK

Điều tra chọn mẫu đột xuất tính các chỉ tiêu cho tổng sản phẩm quốc dân (GDP) và tổng thu nhập quốc gia (GNI) tại Hà Nội, HảI Phòng, Quảng Ninh và 20 Bộ trong quý 4 năm 1994.

48

Quyết định số 101 Liên Bộ

20/08/1994

Liên Bộ TCTK/TCDL

Điều tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước trong năm 1994.

49

Quyết định số 112 TCTK/QĐ

21/09/1994

TCTK

Điều tra tình hình phát triển kinh doanh của các cơ sở ngoài quốc doanh thuộc loại hình tập thể DN tư nhân, Cty TNHH, Cty cổ phần trong các ngành kinh tế ở 12 tỉnh thành phố tại thời điểm  01/11/1994.

50

Quyết định số 122 Liên Bộ

30/09/1994

Liên Bộ TCTK/GDĐT

Điều tra toàn bộ các trường học về 1 số chỉ tiêu chủ yếu của hệ thống giáo dục đồng thời điều tra chọn mẫu về tình hình học sinh bỏ học các trường phổ thông.

51

Quyết định số 126 TCTK/TH

15/10/1994

TCTK

Điều tra việc gieo trồng cây thuốc phiện ở 17 tỉnh bao gồm 10 tỉnh miền núi phía Bắc, 2 tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hoá, Nghệ An) 4 tỉnh Tây Nguyên và tỉnh An Giang vào tháng 11 năm 1994

52

Quyết định số 146 TCTK/QĐ

20/12/1994

TCTK

Ban hành chế độ diều tra định kỳ áp dụng đối với các đơn vị sản xuất ngoài quốc doanh thuộc các ngành CN, khai thác mỏ CN chế biến, sản xuất phân phối điện, khí, nước

53

Quyết định số 02 TCTK/QĐ

05/01/1995

TCTK

Ban hành chế độ điều tra định kỳ hàng năm áp dụng đối với các đơn vị vân tải, bốc xếp thuộc thành phần kinh tế cá thể.

54

Quyết định số 155

13/3/1995

Chính phủ

Tổng điều tra các cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp.

55

Quyết định số 123 TCTK/QĐ

04/06/1995

TCTK

Điều tra phần hoạt động kinh doanh vận tải phụ thuộc của các DN quốc doanh và ngoài quốc doanh của các cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức đoàn thể, xã hội do TW và địa phương quản lý ở 12 tỉnh thành phố trực thuộc TW.

56

Quyết định số 116 TCTK/QĐ

19/06/1995