English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
BẢNG DANH MỤC 
Bảng phân ngành kinh tế quốc dân, bảng phân loại, các bảng danh mục

STT

Tên văn bản

Thời gian ban hành

Cấp ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định số 120/TCTK

17/3/1963

TCTK

Ban hành bản quy định tạm thời về phân loại lao động trong các ngành kinh tế quốc dân

2

Nghị định số 82-CP của Hội đồng Bộ trưởng

3//6/1963

Hội đồng Bộ trưởng

Phân chia các ngành trong nền kinh tế quốc dân

3

Thông tư số 51-TTg

3/6/1963

Chính phủ

Hướng dẫn Nghị định phân chia các ngành trong nền kinh tế quốc dân

4

Quyết định số 64/TTg

12/7/1963

Chính phủ

Phê chuẩn cho Tổng cục Thống kê ban hành bản quy định tạm thời về phân loại lao động trong các ngành kinh tế quốc dân

5

Bản hướng dẫn số 559-TCTK

26/9/1963

TCTK

Về việc sắp xếp các tổ chức, đơn vị và cơ quan vào các ngành trong nền kinh tế quốc dân theo Nghị định số 82 và Thông tư số 51 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân chia các ngành trong nền kinh tế quốc dân.

6

Thông tư số 76/TTg-CN

7/5/1966

Chính phủ

Về việc phân ngành cụ thể trong công nghiệp

7

Quyết định số 486/TCTK

2/6/1966

TCTK

Ban hành bảng quy định về việc phân ngành cụ thể trong công nghiệp .

+ Bản quy định cụ thể trong công nghiệp

+ Bảng danh mục ngành nghề cụ thể trong công nghiệp

8

Thông tư số 459/TCTK-CN

11/5/1967

TCTK

Hướng dẫn việc phân tổ HTX tiểu công nghiệp và hợp tác xã thủ công nghiệp trong công nghiệp địa phương.

9

Chỉ thị số 44/TTg

3/2/1973

Chính phủ

Về việc lập bảng danh mục thống nhất về sản phẩm của nền kinh tế quốc dân

10

Thông tư số 280/TCTK-PPCĐ

2/4/1973

TCTK

Về việc hướng dẫn việc lập danh mục thống nhất sản phẩm của nền kinh tế quốc dân

11

Nghị định số 37/CT

12/3/1974

Chính phủ

Ban hành bảng phân ngành kinh tế quốc dân

12

Quyết định số 82-CP

13/4/1974

Chính phủ

Ban hành bản quy định tạm thời về tiêu chuẩn phân định thành thị để sử dụng thống nhất trong các ngành, các cấp ở trung ương và địa phương

13

Quyết định số 570 TCTK/QĐ

22/10/1975

TCTK

Ban hành bảng danh mục các cơ quan TW, bảng danh mục các tỉnh thành phố trực thuộc TW, bảng danh mục các ty, sở và cấp tương đương do tỉnh thành phố quản lý.

14

Thông tư số 183/TCTK-PPCĐ

28/2/1976

TCTK

Hướng dẫn việc thi hành Nghị định số 37 ngày 12/3/1974 của Chính phủ về bảng phân ngành kinh tế quốc dân

15

Quyết định số 570/TCTK-PPCĐ

22/10/1976

TCTK

Ban hành bảng danh mục các cơ quan trung ương, bảng danh mục các tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và bảng danh mục các ty, sở và cấp tương đương do tỉnh, thành phố quản lý.

16

Quyết định số 384/TCTK-PPCĐ

12/7/1977

TCTK

Ban hành bảng phân loại thống kê chi tiết

17

Quyết định số  693 TCTK/QĐ

01/11/1977

TCTK

Ban hành bảng danh mục các ngành đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý có trình độ đại học , cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

18

Quyết định số 719 TCTK/QĐ

07/11/1977

TCTK

Ban hành danh mục ngành nghề công nhân kỹ thuật

19

Quyết định số 722 TCTK/PPCĐ

07/11/1977

TCTK

Ban hành “Danh mục xí nghiệp, cơ quan theo ngành kinh tế quốc dân” của TW và địa phương quản lý có đến 30/06/1977 từ Nghệ Tĩnh trở ra.

20

Quyết định số 755 TCTK/PPCĐ

06/12/1977

TCTK

Ban hành bảng danh mục các tỉnh phố, thị xã, thị trấn, huyện( khu phố, quận ) trực thuộc địa phương.

21

Thông tư số 1260 TCTK-PPCĐ

22/12/1978

TCTK

Lập danh mục các đơn vị huyện theo vùng địa lý.

22

Thông tư số 1261 TCTK-PPCĐ

22/12/1978

TCTK

Hướng dẫn việc tổng hợp số liệu thống kê theo vùng địa lý: miền núi trung du, đồng bằng

23

Quyết định số 01 TCTK/PPCĐ

01/01/1979

TCTK

Ban hành bảng danh mục các Ty, sở và cấp tương đương phân theo cấp quản lý.

24

Quyết định số 100 TCTK/PPCĐ

24/01/1979

TCTK

Ban hành  “Bảng danh mục nghề nghiệp”.

25

Quyết định số 121 TCTK/PPCĐ

02/03/1979

TCTK

Ban hành “Bảng danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam”.

26

Quyết định số 588 TCTK/PPCĐ

10/09/1979

TCTK

Ban hành “Bảng danh mục các thành phố, thị xã, thị trấn, huyện”.

27

Quyết định số 619 TCTK/QĐ

20/10/1979

TCTK

Ban hành  “Bảng danh mục các khu vực thành thị”.

28

Quyết định số 384 TCTK/QĐ

25/06/1981

TCTK

 

Ban hành “Bảng danh mục ngành chuyên môn cán bộ khoa học có trình độ trên đại học để sử dụng thống nhất trong tất cả các ngành các cấp thuộc TW và địa phương.

29

Quyết định số 227 TCTK/PPCĐ

08/05/1982`

TCTK

Điều chỉnh lại danh mục các cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các ty, sở và cấp tương đương do tỉnh, thành phố quản lý do Tổng cục ban hành theo quyết định số 570/TCTK/QĐ ngày 22/10/1976 và QĐ số 755/TCTK/PPCĐ ngày 06/12/1977

30

Quyết định số 268 TCTK/PPCĐ

16/06/1982

TCTK

Ban hành danh mục nghề đào tạo CN, nhân viên kỹ thuật.

31

Quyết định số 369 TCTK

16/06/1982

TCTK

Ban hành “Bảng danh mục các ngành đào tạo cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng và danh mục các ngành đào tạo cán bộ có trình độ THCN để sử dụng thống nhất trong tất cả các ngành thuộc TW và địa phương.

32

Nghị định số 177-HĐBT

18/10/1982

Chính phủ

Về việc phân ngành kinh tế quốc dân

33

Quyết định số 637/ TCTK-PPCĐ

25/10/1982

TCTK

Về việc ban hành bảng phân ngành kinh tế quốc dân theo quyết định 177/HĐBT

34

Quyết định số 353 TCTK/PPCĐ

08/08/1985

TCTK

Ban hành danh mục hệ thống biểu mẫu báo cáo về kết quả sản xuất tiểu thủ công nghiệp của các đơn vị cơ sở và của các đơn vị tổng hợp.

35

Quyết định số 260 TCTK/PPCĐ

06/08/1988

TCTK

Ban hành danh mục hành chính Việt nam

36

Thông tư số 389 TCTK/PPCĐ

18/06/1988

TCTK

Hướng dẫn phân ngành kinh tế quốc dân và phương pháp tính giá trị sản lượng lâm nghiệp theo QĐ 221 của hội đồng Bộ trưởng.

37

Quyết định số 85 TCTK/PPCĐ

25/05/1990

TCTK

Ban hành hệ thống biểu mẫu danh mục các bản hướng dẫn biểu mẫu áp dụng cho đợt kiểm kê và đánh lại tài sản của khu vực HCSN vào 0 giờ ngày 01/01/1990.

38

Quyết định số 2301 Liên Bộ

22/12/1990

Liên Bộ TCTK/GDĐT

Ban hành danh mục đào tạo đại học nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

39

Quyết định số 59 Liên Bộ

09/01/1992

Liên Bộ THCN/DN

Về việc ban hành danh mục đào tạo công nhân kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

40

Quyết định số 172 TCTK/QĐ

01/11/1992

TCTK

Ban hành danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt nam

41

Quyết định số 60 TCTK/QĐ

19/06/1993

TCTK

Ban hành danh mục các đơn vị hành chính Việt nam

42

Nghị định số 75CP

27/10/1993

Chính phủ

Ban hành hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân

43

Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ

22/12/1993

TCTK

Ban hành hệ thống ngành kinh tế quốc dân cấp II,III,IV.

44

Quyết định số 147 TCTK/QĐ

27/12/1993

TCTK

Ban hành hệ thống phân loại các khu vực và thành phần kinh tế áp dụng trong công tác thống kê

45

Quyết định số 38 TCTK/QĐ

12/04/1994

TCTK

Ban hành danh mục các đơn vị hành chính Việt nam

46

Quyết định 645 /TTg

7/11/1994

Chính phủ

Danh mục bí mật Nhà nước trong ngành thống kê 

47

Quyết định số 582 TCTK/PPCĐ

02/12/1996

TCTK

Ban hành hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của VN.

48

Quyết định số 28 QĐ/TCTK

24/01/1998

TCTK

Ban hành danh mục các đơn vị hành chính Việt nam

49

Quyết định số 114 QĐ/TCTK

29/3/1999

TCTK

Ban hành danh mục nghề nghiệp

50

Quyết định số 115/QĐ/TCTK

29/3/1999

TCTK

Ban hành bảng phân loại giáo dục đào tạo

51

Quyết định số 31 QĐ/TCTK

16/2/2001

TCTK

Ban hành danh mục các đơn vị hành chính Việt nam năm 2001

52

Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg

8/7/2004

Chính phủ

Ban hành danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Danh mục Tôn giáo Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 (Kèm theo công văn số 193/TCTK-PPCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2012)
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2011 đến 30/6/2011 (Kèm theo công văn số 685/TCTK-PPCĐ ngày 12 tháng 8 năm 2011)
  Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam (Ban hành kèm theo quyết định số 28/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 17 tháng 5 năm 2011)
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/07/2010 đến 31/12/2010 (Kèm theo công văn số 92/TCTK-PPCĐ ngày 14 tháng 02 năm 2011)