English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
VĂN BẢN PHÁP LÝ
Số / Kí hiệuNgày
ban hành
Trích yếu nội dung
10/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
293/QĐ-TTg 24/02/2020 Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
13/2019/TT-BKHĐT 31/12/2019 Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
10/2019/TT-BKHĐT 30/07/2019 Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
01/2019/QĐ-TTg 05/01/2019 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
01/2019/TT-BKHĐT 04/01/2019 Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018 Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
11/2018/QĐ/TTg 01/03/2018 Quyết định ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam
44/CT-TTg 06/12/2017 Chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
643/QĐ-TTg 11/05/2017 Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030
54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê
97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
89/2015//QH13 23/11/2015 Luật Thống kê
06/2014/TT-BKHĐT 14/10/2014 Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê
680/QĐ-BKHĐT 28/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thông kê của Tổng cục Thống kê
275/QĐ-TCTK 14/04/2014 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thong kê năm 2015 của Tổng cục Thống kê
15/2014/QĐ-TTg 17/02/2014 Quyết định về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê Tông hợp áp dung đối với Bộ, ngành
65/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
945/QĐ-TCTK 24/09/2013 Quyết định phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê
1397/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án "Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê"
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
13/QĐ-TCTK 07/01/2013 Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
19/2012/TT-BCT 20/07/2012 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại
20/2012/TT-BTC 20/07/2012 Thông tư quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
21/2012/TT-BCT 20/07/2012 Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Trường thuộc Bộ Công Thương
53/2012/TT-BTC 09/04/2012 Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
38/2011/TT-BCT 14/10/2011 Thông thư quy định Chế độ báo cáo Thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương
2331/QĐ-BTC 04/10/2011 Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tài chính
23/2011/TT-BKHCN 22/09/2011 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
41/2011/TT-BGDĐT 22/09/2011 Thông tư ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục
58/2011/TT-BTC 11/05/2011 Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê
08/2011/TT-BTP 05/04/2011 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp
04/2011/TT-BKHĐT 31/03/2011 Thông tư quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
05/2011/TT-BLĐTBXH 23/03/2011 Thông tư ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
02/2011/TT- BTP 13/01/2011 Thông tư hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý
04/2011/TTLT-BTTTT-BTC 10/01/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
223/2010/TT-BTC 31/12/2010 Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
3201/QĐ-BNN-KH 26/11/2010 Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT
21/2010/TT-NHNN 08/10/2010 Thông tư quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
2179/QĐ-BTC 27/08/2010 Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin và dữ liệu thống kê tài chính đến năm 2015
19/2010/TT-BKH 19/08/2010 Thông tư quy định nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
127/2009/QĐ-TTg 26/10/2009 Ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC 09/09/2009 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê
14/2009/TT-BGTVT 04/08/2009 Thông tư quy định việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam
25/2009/TT-BTTTT 24/07/2009 Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông
24/2009/TT-BTTTT 23/07/2009 Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông
20/2009/TT-BTTTT 28/05/2009 Thông tư quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích
05/2009/TT-BKHCN 30/03/2009 Thông tư về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
38/2009/QĐ-TTg 09/03/2009 Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
03/2008/TT-BNV 03/06/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
02/2007/TT-BNV 25/05/2007 Thông tư hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
337/QĐ-BKH 10/04/2007 Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
10/2007/QĐ-TTg 23/01/2007 Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
03/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
04/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang(
352/QĐ-TCTK 18/05/2015 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê
715/QĐ-TTg 22/05/2015 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1471/QĐ-BKHĐT 12/10/2015 Quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
  TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (1/11/2012)
NTMua vàoBán ra
USD20820,0020870,00
JPY258,08264,47
HKD2641,742709,76
SGD16196,9316614,00
EUR26424,6826888,58
GBP32563,7233202,40