English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Đầu tư và Xây dựng 
Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế

 

 

 

 

Tỷ đồng

2005

2007

2008

2009

2010

Sơ bộ 2011

Tổng số

343135

532093

616735

708826

830278

877850

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25715

33907

39697

44309

51062

52495

Khai khoáng

26780

37794

50214

59754

62520

64522

Công nghiệp chế biến, chế tạo

65892

104689

104801

120146

161904

176623

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

34112

49339

58033

67338

70491

71545

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

8932

13845

16041

18465

21504

22122

Xây dựng

12292

19725

23370

26227

39023

43454

Bán buôn và bán lẻ; sử chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

18257

23036

28216

31188

40684

46965

Vận tải, kho bãi

40159

69946

76439

85343

95814

99373

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

6628

10899

12305

14923

17436

19752

Thông tin và truyền thông

12490

19262

22264

25872

30305

30022

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

2205

6324

7587

9888

15692

17996

Hoạt động kinh doanh bất động sản

4426

23444

32198

33315

39023

43454

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

2863

5402

6327

8010

9299

10973

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

11495

17921

20741

23817

27897

27652

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc

10767

14606

17940

21406

25157

27389

Giáo dục và đào tạo

10829

15637

17837

20202

23580

25897

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

5699

7399

8795

10278

12039

14485

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

4203

6188

8617

10632

12537

13870

Hoạt động khác

39391

52730

65313

77713

74311

69261

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế
  Vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế