English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Đầu tư và Xây dựng 
Vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế

 

 

 

 

 

Tỷ đồng

2005

2007

2008

2009

2010

Sơ bộ 2011

Tổng số

213931

309117

333226

371302

400183

362845

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

15942

20729

23712

25580

27533

24093

Khai khoáng

16909

22128

23733

25754

26212

23331

Công nghiệp chế biến, chế tạo

38288

60535

59555

73357

84279

79282

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

23078

32130

34973

36718

38378

33672

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

5568

8043

8667

9672

10405

9325

Xây dựng

7859

11320

11995

12491

15087

14296

Bán buôn và bán lẻ; sử chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

10386

12627

13235

14040

16207

15784

Vận tải, kho bãi

27615

39600

42260

45771

48142

42997

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

3721

5757

5872

6121

6603

6459

Thông tin và truyền thông

7787

11190

12029

13553

14687

12808

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

1329

3654

3866

4537

4802

4790

Hoạt động kinh doanh bất động sản

2661

13096

15364

15888

17128

16038

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

1917

3377

3630

3943

4282

4282

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

7167

10411

11206

12476

13406

11865

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc

7586

10244

11576

13712

14807

13679

Giáo dục và đào tạo

7415

10305

11177

11831

12806

12046

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

4025

4828

5216

5398

5763

5588

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

2916

3708

3920

3968

4362

4245

Hoạt động khác

21762

25435

31240

36492

35294

28265

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế
  Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế