English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  
ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
Báo cáo tóm tắt của Tổng cục Trưởng Đỗ Thức tại Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác Thống kê năm 2011 (14:08 17/01/2011)

Năm 2010, kinh tế thế giới đã từng bước phục hồi sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; kinh tế trong nước phục hồi khá nhanh song còn nhiều nguy cơ, khó khăn, thách thức và chưa thực sự bền vững. Hiện tượng thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh tiếp tục gây khó khăn trên phạm vi cả nước cũng như tại nhiều địa phương, tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân. Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và dân tộc, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; đây cũng là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010.

Trong bối cảnh chung của đất nước, ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác năm 2010 với nhiều nhiệm vụ lớn, một mặt bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nền kinh tế-xã hội, đánh giá và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các cơ quan Đảng và Nhà nước; mặt khác triển khai các công việc có tính chất quan trọng trong các lĩnh vực pháp chế, phương pháp chế độ, tổ chức, cán bộ... Cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ, sự quan tâm, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, toàn Ngành đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2010 với những kết quả chủ yếu sau:

I. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong điều kiện nền kinh tế-xã hội có nhiều biến động phức tạp và nguồn lực toàn ngành còn nhiều hạn chế, bất cập; tham mưu đắc lực trong công tác đánh giá, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và các địa phương; chất lượng công tác phân tích, dự báo thống kê từng bước được nâng lên

1. Biên soạn, phổ biến thông tin thống kê

Tổng cục Thống kê đã hoàn thành các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2010. Nhìn chung các đơn vị đã chủ động bám sát diễn biến của tình hình, nắm bắt thông tin từ các Bộ, ngành, địa phương từ đó đưa ra nhiều nhận định sát với tình hình kinh tế-xã hội của cả nước, của các ngành, lĩnh vực, và địa phương. Cùng với các báo cáo định kỳ tháng, quí, Tổng cục đã tổ chức tốt các Họp báo công bố số liệu 6 tháng và cả năm 2010, thông cáo báo chí về số liệu thống kê chủ yếu quí I, 9 tháng năm 2010, Tờ gấp số liệu thống kê chủ yếu quí I, 6 tháng, 9 tháng, cả năm 2010. Niên giám thống kê tóm tắt, Niên giám thống kê đầy đủ năm 2009 của cả nước và Niên giám của các địa phương đã được hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh bảo đảm thông tin nhanh, toàn Ngành đã tập trung biên soạn số liệu 5 năm 2006-2010, 10 năm 2001-2010 phục vụ việc đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010), xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 của cả nước cũng như các địa phương, đóng góp quan trọng vào xây dựng văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 Tham mưu giúp Bộ trưởng các văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong mỗi kỳ họp và các yêu cầu đột xuất khác của Đảng, Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất tới các đối tượng dùng tin trong và ngoài nước. Việc xuất bản các ấn phẩm thông tin thường kỳ như Tạp chí Con số và Sự kiện, Thông tin Chỉ số giá cả hôm nay, Thông tin khoa học thống kê... được duy trì đúng thời hạn với chất lượng ngày càng nâng cao. Tạp chí Con số & Sự kiện có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung ngày càng hấp dẫn  người đọc.

Năm 2010 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, là năm đánh dấu nhiều ấn phẩm quan trọng đã được biên soạn và phát hành của các đơn vị trong Ngành:

(1) Ở Trung ương, đó là các ấn phẩm thuộc các lĩnh vực: Tài khoản quốc gia, Công nghiệp, Thương mại, Dân số, Xã hội môi trường...

(2) Ở các Cục Thống kê, là các ấn phẩm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và định hướng phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2011-2015; tổng kết chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 của các địa phương.

Phối hợp với các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới. Hoàn thành và ra mắt Trung tâm trưng bày giới thiệu các sản phẩm của ngành Thống kê tại 54 Nguyễn Chí Thanh-Hà Nội.

 2. Điều tra thống kê

Năm 2010, toàn Ngành đã tập trung tổ chức tốt 26 cuộc điều tra trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội khác nhau để có nguồn thông tin đầu vào cho biên soạn các chỉ tiêu và sản phẩm thống kê quan trọng.

- Đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản:

Đã triển khai và hoàn thành các cuộc điều tra thường xuyên về diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng; Điều tra chăn nuôi; Điều tra thủy sản; Điều tra chi phí sản xuất một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã và đang tích cực triển khai công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011.

- Đối với lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và đầu tư:

Tập trung triển khai đúng tiến độ các cuộc điều tra thường xuyên, định kỳ trong lĩnh vực này, như Điều tra doanh nghiệp năm 2010, Điều tra công nghiệp  hàng tháng, Điều tra xây dựng cơ bản quý I,II/2010, Điều tra biến động lao động ngành công nghiệp. Đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số liệu theo phân ngành mới VSIC 2007 đối với ngành Công nghiệp và toàn bộ doanh nghiệp. Tổ chức triển khai và cơ bản hoàn thành cuộc điều tra Vốn đầu tư thực hiện năm 2009.

- Đối với lĩnh vực Thương mại,dịch vụ và giá cả: 

Đã triển khai tốt và hoàn thành theo kế hoạch các cuộc điều tra định kỳ: Điều tra tổng mức lưu chuyển hàng hóa, Điều tra Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể...

Cùng với thực hiện điều tra tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo thời gian,  lần đầu tiên Tổng cục tổ chức điều tra để tính Chỉ số giá tiêu dùng theo không gian. Khảo sát xây dựng danh mục mặt hàng cho các loại giá sản xuất, giá cước vận tải và giá nhập khẩu hàng hóa áp dụng cho thời kỳ 2010-2014. Thu thập giá năm 2010 cho các mặt hàng để làm giá gốc áp dụng cho thời kỳ 2010-2014. Triển khai các công tác chuẩn bị để tiến hành Điều tra giá theo chương trình so sánh quốc tế 2011...

- Đối với lĩnh vực Dân số - lao động, Xã hội - môi trường:

Tổng cục đã tổ chức các cuộc điều tra theo đúng phương án với nhiều cải tiến như: Tiến hành đồng thời hai cuộc điều tra “Điều tra lao động-việc làm” và “Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình” vào cùng thời điểm1/4, cải tiến cuộc Điều tra lao động-việc làm từ 1 kỳ lên 2 kỳ trong năm để khắc phục dần ảnh hưởng theo mùa của các chỉ tiêu lao động, việc làm. Cải tiến Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2010 theo hướng rút gọn phiếu phỏng vấn, tăng kỳ điều tra và số lượng mẫu, đồng thời có những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng điều tra.  

Bên cạnh các cuộc điều tra định kỳ, trong thời gian qua Tổng cục còn phối hợp và thực hiện một số cuộc điều tra đột xuất theo đề nghị của các tổ chức trong nước và quốc tế như: Chủ trì, phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội và Viện Khoa học Lao động của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tính chuẩn nghèo mới cho giai đoạn 2011-2015. Chuẩn nghèo này được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21/9/2010 về tổ chức Tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc. Ở địa phương, các Cục Thống kê đã phối hợp với các Sở Lao động và TBXH hoàn thành tốt Tổng điều tra hộ nghèo theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, một số Cục Thống kê còn tham gia Tổ chức các cuộc điều tra theo yêu cầu thông tin của lãnh đạo như: Điều tra mẫu an toàn lao động, Điều tra Dân số vùng biển...

 Kết thúc thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009, rút ngắn thời gian công bố kết quả điều tra toàn bộ so với các cuộc Tổng điều tra dân số trước đây

Ngày 21/7/2010, Hội nghị công bố kết quả điều tra toàn bộ và Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 đã thành công tốt đẹp. Đây là cuộc Tổng điều tra được đánh giá thành công ở ba phương diện: tổ chức chỉ đạo, chất lượng điều tra và áp dụng công nghệ mới trong xử lý phiếu điều tra. Ngày 22/10/2010, Văn phòng Chính phủ có Công văn số: 7574/VPCP-KTTH thông báo ý kiến đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trong đó khẳng định: “Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 đã xác lập được các tiêu chí cơ bản thể hiện bức tranh tổng thể về quá trình phát triển kinh tế-xã hội trong mười năm qua, là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn tới”, ghi nhận đánh giá của Đảng và Nhà nước đối với sự nỗ lực của toàn Ngành trong suốt gần 2 năm tiến hành Tổng điều tra.

3. Công tác phân tích, dự báo thống kê

Việc phân tích và dự báo thống kê từng bước được nâng lên về chất lượng, mở rộng ra nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà bước đầu đã phân tích, đánh giá về điều hành chính sách tài chính, tiền tệ, vấn đề lạm phát... liên quan đến các cân đối kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững của nền kinh tế. Các dự báo của Tổng cục được Đảng và Chính phủ tham khảo, sử dụng để chỉ đạo, điều hành nền kinh tế, được các cấp, các ngành và giới truyền thông đặc biệt quan tâm coi là một kênh thông tin quan trọng.

II. Hoàn thiện việc xây dựng và đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê và công tác phương pháp chế độ thống kê 

1.    Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê

 Ngày 02/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê (gọi tắt là Đề án 312). Thực hiện Quyết định này Tổng cục Thống kê đã trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 3307/BKH-TCTK về Kế hoạch triển khai Đề án, trong đó đã phân công cụ thể các nội dung công việc và thời hạn thực hiện cho các Bộ, ngành, địa phương.

Sửa đổi bổ sung hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2/6/2010. Hiện nay Tổng cục Thống kê đã hoàn thành việc chuẩn hóa khái niệm, nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn.

Tích cực triển khai xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Đang khẩn trương hoàn thành dự thảo Chương trình phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống Thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

2.    Tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung khác về phương pháp chế độ thống kê

 Ngày 11/5/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg về Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam, ngày 19/8/2010, Bộ trưởng đã ban hành Thông tư số 19/TT-BKH hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Danh mục Dịch vụ xuất nhập khẩu cũng đang được triển khai xây dựng, đến nay đã hoàn thành  xin ý kiến Bộ ngành và đang hoàn thiện các thủ tục để trình Chính phủ ký ban hành.

Đã hoàn thành xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 ban hành Chế độ báo cáo này.

Đang tích cực triển khai nghiên cứu để dùng năm 2010 là năm gốc so sánh trong công tác thống kê thay cho năm gốc 1994, đồng thời nghiên cứu qui trình, các nội dung cần triển khai trong năm 2011 và các năm tiếp theo để áp dụng chỉ số IIP trong công nghiệp. Triển khai thực hiện Đề án khắc phục chênh lệch số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương.

Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ đối với Hệ thống chỉ tiêu, Phương án điều tra và chế độ báo cáo của Thống kê Bộ, ngành.

Đang tích cực triển khai tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Thống kê, Nghị định số 40 hướng dẫn thi hành Luật Thống kê và Nghị định số 14 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Tổ chức tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn thuộc các lĩnh vực.

III. Hoạt động của Thống kê Bộ, Ngành có nhiều đóng góp tích cực vào thành tích của thống kê cả nước qua việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin và phối hợp với Tổng cục Thống kê trong các hoạt động liên quan đến công tác phương pháp chế độ và tổ chức

Trong năm 2010, Thống kê Bộ, ngành đã thu thập, tổng hợp và biên soạn một khối lượng lớn thông tin thống kê chuyên ngành phục vụ sự quản lý điều hành của Bộ, ngành; đồng thời đáp ứng yêu cầu tổng hợp thông tin quốc gia của Hệ thống Thống kê tập trung.

Bên cạnh đó Thống kê các Bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục  thực hiện báo cáo và cung cấp thông tin thường xuyên cho các tổ chức quốc tế, tham gia, đóng góp tích cực vào các hoạt động quan trọng của Thống kê trong việc xây dựng Đề án 312, Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và các Chế độ báo cáo Thống kê cơ sở...

Trong năm Tổng cục đã tổ chức tốt Hội nghị Thống kê Bộ, Ngành và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Thống kê tại Hội nghị.

IV. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động của Ngành

Trọng tâm của hoạt động phát triển và ứng dụng CNTT trong thời gian qua là: tập trung vào đẩy nhanh tiến độ xử lý phiếu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; triển khai gói thầu GSO5.3 (thuộc dự án “Hiện đại hóa Tổng cục Thống kê”), thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn và thực hiện các bài toán về công nghệ thông tin.

Tổ chức phân phối, tiếp nhận và triển khai lắp đặt các thiết bị tin học thuộc gói thầu GSO5.3 tới các đơn vị trong toàn Ngành, đảm bảo bình quân mỗi người/1 máy tính để bàn cho cán bộ làm nghiệp vụ từ cấp quận/huyện trở lên trong toàn Ngành.

Trong năm 2010, được sự hỗ trợ về kỹ thuật trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ giám sát phát triển kinh tế-xã hội do UNDP tài trợ, Tổng cục đã xây dựng thành công Kho dữ liệu cho cuộc Khảo sát mức sống dân cư giai đoạn 2004-2008. Tiếp tục nghiên cứu áp dụng hệ thống TIS trong xử lý thông tin cho các cuộc điều tra, Tổng điều tra có qui mô lớn, trước mắt là Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 và một số cuộc điều tra khác. Bước đầu thí điểm điều tra sử dụng E-Form (tại Ninh Bình) và Điều tra doanh nghiệp năm 2011.

 Công tác quản trị và Hệ thống mạng vẫn được duy trì ổn định, cung cấp thường xuyên dịch vụ trên mạng của Tổng cục, trong năm 2010 có trên 1 triệu lượt người truy cập tra cứu thông tin trên Website của Tổng cục.

V. Quan tâm, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào hoạt động thống kê

 Trong năm đã nghiệm thu các đề tài nghiên cứu năm 2009 và triển khai nghiên cứu các đề tài năm 2010. Nhìn chung các đề tài đang thực hiện hướng mạnh vào việc giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn hoạt động thống kê. Ở một số Cục Thống kê công tác nghiên cứu khoa học được lãnh đạo quan tâm chú ý, cán bộ công chức đã bắt đầu quan tâm viết các chuyên đề, đề tài khoa học được đúc kết từ hoạt động thực tiễn của mình. Các đề tài, chuyên đề nghiên cứu nhìn chung đã góp phần hỗ trợ tích cực cả về mặt phương pháp luận cũng như thực tiễn trong công tác thống kê hiện nay, nhằm nâng cao một bước chất lượng số liệu thống kê và đảm bảo tính so sánh quốc tế trong điều kiện hội nhập hiện nay.

VI. Thực hiện nhiều hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng và tăng cường quản lý các dự án ODA

1. Về hợp tác song phương và đa phương

Trong năm 2010, Tổng cục đã tiếp đón nhiều đoàn Thủ trưởng cơ quan Thống kê các nước sang thăm và làm việc, đặc biệt là nối lại mối quan hệ hợp tác truyền thống của thống kê 2 nước Việt Nam và Liên bang Nga. Các đoàn đại biểu do Lãnh đạo Tổng cục dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với cơ quan Thống kê của các nước: CHLB Nga, Canada, Australia, Hàn Quốc... Bên cạnh đó, Tổng cục còn cử nhiều đoàn công tác đi học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khảo sát học tập các lĩnh chuyên môn trong Thống kê. Cử nhiều đoàn tham dự tích cực và có hiệu quả các hội nghị, hội thảo quốc tế.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cho kỷ niệm ngày Thống kê Thế giới 20/10/2010. Điểm nổi bật trong hoạt động đối ngoại năm 2010 của Tổng cục Thống kê là đã tổ chức thành công Hội nghị Thủ trưởng cơ quan Thống kê quốc gia các nước Đông Nam châu Á lần thứ 11 (AHSOM) diễn ra từ ngày 7-9/12/2010 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã ra tuyên bố chung về hợp tác trong công tác Thống kê giữa các nước trong khu vực qua khung hợp tác ASEAN về Thống kê giai đoạn 2010-2015. Năm 2010 đánh dấu sự thành công trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, đưa vị thế của Ngành lên tầm cao mới trong khu vực và thế giới.

Trong năm Tổng cục đã cử 75 đoàn với khoảng 310 lượt cán bộ, công chức, trong đó 146 lượt là cán bộ, công chức của các Cục Thống kê đi nghiên cứu, khảo sát, học tập ở nước ngoài.

2. Về quản lý các dự án ODA

Tổng cục đã ban hành Quy chế quản lý vốn ODA đối với ngành Thống kê để thống nhất quản lý và thực hiện. Các dự án hỗ trợ kỹ thuật được quản lý, điều hành theo đúng tiến độ, tiếp tục hỗ trợ đắc lực và đóng góp có hiệu quả về mặt kỹ thuật đối với hoạt động của Ngành (Dự án UNFPA, UNDP, SIDA, WB)

VII. Chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, tăng cường thanh tra, kiểm tra

1.  Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo

Ngày 24/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt là Quyết định 54). Tổng cục đã ban hành 63 Quyết định thành lập 697 Chi cục Thống kê cấp huyện trên cơ sở các Phòng Thống kê cấp huyện. Thành lập 3 Vụ mới và Văn phòng đại diện (trực thuộc Văn phòng TCTK) tại thành phố Hồ Chí Minh... Trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục, các Cục Thống kê đã hoàn thành các thủ tục hành chính cần thiết chuyển đổi từ Phòng Thống kê cấp huyện thành Chi cục Thống kê cấp huyện để đơn vị mới kịp thời đi vào hoạt động ngay khi quyết định của Thủ tướng có hiệu lực. Tổng cục Thống kê đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức khảo sát thực trạng tổ chức, cán bộ của Chi cục ở một số Cục Thống kê, nghiên cứu và lấy ý kiến các đơn vị trong Ngành về mô hình tổ chức của cơ quan thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và ban hành các Quyết định chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức các Cục Thống kê và Chi Cục Thống kê.

Tổng cục đã hoàn thành thủ tục trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 2146/QĐ-BKH ngày 10/12/2010 chuyển đổi Nhà Xuất bản Thống kê thành đơn vị sự nghiệp công lập. Đang tích cực triển khai việc xây dựng đề án để chuyển đổi hai doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục sang công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên trình Bộ trưởng phê duyệt.   

 Hoàn thành Quy hoạch nguồn chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng các Cục Thống kê giai đoạn 2010-2015 gồm 226 đồng chí. Đây là khung để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc nguồn quy hoạch và lựa chọn nhân sự, xem xét bổ nhiệm trong thời gian tới.

 Trong năm 2010, Tổng cục Thống kê đã làm thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm chức danh Tổng cục trưởng cho 01 đồng chí Quyền Tổng cục trưởng, bổ nhiệm 01 đồng chí Phó Tổng cục trưởng; Tổng cục Thống kê đã bổ nhiệm mới 07 Vụ trưởng và tương đương, 11 Cục trưởng, 13 Phó Vụ trưởng và tương đương và 14 Phó Cục trưởng; giao quyền cho 02 Vụ trưởng và tương đương. Bổ nhiệm lại 01 Phó Vụ trưởng và tương đương và 1 đồng chí được kéo dài thời gian giữ chức vụ, bổ nhiệm lại 02 Cục trưởng và 03 đồng chí được kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Đã bổ nhiệm 697 Chi cục trưởng và 385 Phó Chi cục trưởng (trên cơ sở các Trưởng, Phó Phòng Thống kê cấp huyện).

Các hoạt động: giao biên chế, giải quyết nghỉ hưu, nghỉ chế độ, bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo qui định của Nhà nước.

 Đã tổ chức đảm bảo nghiêm túc và đúng qui chế đợt thi tuyển công chức, viên chức cho các đơn vị hành chính thuộc cơ quan Tổng cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục đóng tại Hà Nội.

 Trong năm đã cử nhiều lượt cán bộ, công chức trong Ngành đi học tập, đào tạo ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị, an ninh quốc phòng. Tổ chức hợp tác, liên kết đào tạo giữa đơn vị của Tổng cục với các đơn vị bên ngoài.

 2. Về công tác thanh tra, kiểm tra

Thực hiện chương trình công tác năm 2010, Thanh tra toàn Ngành đã triển khai có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại và tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn Ngành đã tiến hành 228 cuộc thanh tra (đạt 117,5% kế hoạch), trong đó 214 cuộc thanh tra thực hiện phương án điều tra và chế độ báo cáo Thống kê cơ sở, 10 cuộc thanh tra kiểm tra theo lĩnh vực, 4 cuộc thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo. Qua thanh tra, nhìn chung các đơn vị được thanh tra chấp hành tương đối tốt các qui định về tài chính hiện hành, các qui định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, không có đơn vị sai phạm phải xử lý. Thanh tra chuyên ngành cho thấy việc thực hiện phương án các cuộc điều tra về cơ bản là đúng qui trình qui định, việc thực hiện chế độ báo cáo Thống kê cơ sở chấp hành tương đối tốt.

VIII. Đẩy mạnh công tác thi đua-khen thưởng hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm

 Đã hoàn thành các công việc liên quan đến xét và đề nghị khen thưởng thành tích công tác để công bố tại Hội nghị tổng kết Ngành; hoàn thành đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2010 đối với các Cục Thống kê và các đơn vị thuộc Tổng cục; đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011 (10 cờ cho 88 đơn vị).

Hoàn thành các thủ tục khen thưởng cho 95 tập thể và 306 cá nhân có thành tích trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009 để trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng phê duyệt và đã tổ chức trao tặng tại Hội nghị tổng kết Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009 tại Hà Nội.

 Hoàn thành trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị CBCC năm 2010 của Bộ, một số lãnh đạo của các tổ chức Quốc tế ở Việt Nam. Hoàn thành hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương trình Bộ trưởng ký quyết định tặng thưởng cho 650 cá nhân trong và ngoài Ngành.

 Năm 2010 đã tiếp nhận 19 Quyết định của Chủ tịch nước tặng và truy tặng cho 120 đồng chí nguyên là Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục và đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương trang trọng, chu đáo.

  Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết công tác thi đua khen thưởng ngành Thống kê giai đoạn 2006-2010, tham gia Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê lần thứ II và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII .

IX. Nâng cao chất lượng công tác văn phòng; cải tiến công tác quản lý tài chính, tài sản bảo đảm kinh phí cho hoạt động của Ngành; quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục

1. Công tác văn phòng

Tại cơ quan Tổng cục, các hoạt động thư ký phục vụ lãnh đạo Tổng cục được tăng cường và cải tiến, nhất là khâu lập và theo dõi thực hiện các kế hoạch tuần, tình hình xử lý văn bản đi và đến của các đơn vị. Công tác văn thư lưu trữ, quản trị, tài vụ, quản lý xe, bảo vệ, dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự... đều được duy trì tốt. Công tác hành chính, văn thư, hậu cần ở các Cục Thống kê được duy trì và thực hiện tốt, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chung của đơn vị.

2. Quản lý tài chính, đầu tư

 Nét mới trong quản lý, điều hành Tài chính năm 2010 là Tổng cục đã ban hành Qui định tạm thời về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW, ban hành văn bản hướng dẫn điều hành kinh phí ngân sách nhà nước năm 2010, trong đó công khai định mức một số công việc thực hiện các cuộc điều tra thống kê năm 2010. Nhìn chung các đơn vị trong toàn Ngành đã bám sát hướng dẫn của Tổng cục để quản lý, điều hành tốt kinh phí đưa công tác Tài chính vào nề nếp góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ bao gồm cả phần bổ sung kinh phí chi trả phụ cấp nghề của 9 tháng năm 2009 và năm 2010.

 Đã hoàn thành xây dựng qui trình thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong ngành lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng; đang trình Bộ trưởng Quyết định phê duyệt Qui trình về thẩm định trong đấu thầu áp dụng cho các Dự án thuộc phạm vi quản lý của TCTK. Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Tổng cục Thống kê tại 54 Nguyễn Chí Thanh đang được đẩy nhanh các khâu chuẩn bị, thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng trong thời gian sớm nhất.

 Cũng trong năm qua, Tổng cục đã làm việc với Bộ Tài chính để thống nhất dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và thực hiện dự toán kinh phí xây dựng, triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê. Hoàn thành dự toán và phân bổ kinh phí toàn Ngành năm 2011. 

3. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục

 Hai Trường của Ngành thực hiện nghiêm túc, đúng qui chế công tác tuyển sinh năm 2010; tổ chức dạy học theo chương trình, giáo trình; từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Trường Cao đẳng Thống kê đã cơ bản hoàn thành xây dựng Khu ký túc xá và đang triển khai xây dựng Khu nhà đa năng. Trường Trung cấp thống kê đã hoàn thành Đề án nâng cấp trường thành Trường Cao đẳng Thống kê trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Các Trung tâm Tin học thống kê trong Ngành trong năm qua đã tập trung cao độ nguồn nhân lực, vật lực, tăng ca tăng kíp, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban chỉ đạo TW để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xử lý phiếu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Bên cạnh đó, các Trung tâm vẫn duy trì các nhiệm vụ thường xuyên và cố gắng hoàn thành các bài toán đặt hàng.

 Các doanh nghiệp trong Ngành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song vẫn duy trì được sản xuất kết hợp với liên kết mở rộng thị trường ngoài Ngành, đảm bảo có lãi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách và thu nhập của người lao động. Trong năm 2010, để tăng cường quản lý công tác xuất bản trong tình hình mới, lãnh đạo Tổng cục đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan Tổng cục tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt 3 Quyết định số: 281, 282, 283-QĐ/TW ngày 26/01/2010 của Ban Bí thư tới các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động xuất bản thuộc Tổng cục.

X. Nâng cao chất lượng và chú trọng các hoạt động đảng và đoàn thể

Trong năm, thực hiện lãnh đạo của đảng ủy các cấp, các chi bộ, đảng bộ trong Ngành đã tiến hành thành công Đại hội Đảng theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Các chi bộ, đảng bộ trong Ngành đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhìn chung cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo ra những chuyển biến bước đầu trong tư tưởng và hành động của cán bộ công chức trong toàn Ngành. 

Năm 2010, với sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền và đảng ủy các cấp, các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của các đơn vị trong toàn ngành được duy trì và phát triển, các phong trào văn hóa, thể thao tại nhiều đơn vị đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, thực sự trở thành hoạt động không chỉ nâng cao thể lực và đời sống tinh thần mà còn là môi trường để cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, gắn bó xây dựng đơn vị.

Cùng với việc duy trì các hoạt động thi đấu thể thao, giao lưu giữa các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trong khu vực thì lần đầu tiên, chúng ta đã tổ chức thành công Giải thể thao cầu lông, bóng bàn ngành Thống kê lần thứ nhất tại tỉnh Phú Thọ.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành, vào cuối tháng 10/2010 vừa qua Công đoàn và Văn phòng Tổng cục Thống kê đã chủ trì phát động một đợt quyên góp rộng rãi trong toàn Ngành ủng hộ cán bộ, công chức, nhân viên một số Cục Thống kê trong Ngành bị thiệt hại trong đợt mưa lũ lịch sử ở Miền Trung vừa qua. Lãnh đạo Tổng cục đã có công điện thăm hỏi và trực tiếp thay mặt cán bộ công chức viên chức toàn Ngành trao tiền ủng hộ cho cán bộ, công chức, nhân viên bị thiệt hại.   

XI. Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân

Bên cạnh các thành tích quan trọng đã đạt được trong năm 2010, chúng ta nghiêm túc nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, yếu kém chủ yếu như sau:

1. Trong công tác bảo đảm và phổ biến thông tin: Các báo cáo nhanh còn thiếu một số thông tin thiết yếu phục vụ quản lý, điều hành của Đảng và Chính phủ, nhất là các thông tin về chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, thông tin về lao động và việc làm, nghèo, đói. Chất lượng một số loại thông tin vẫn còn yếu. Một số đơn vị báo cáo phân tích còn sơ sài, nặng về mô tả số liệu, cơ sở dữ liệu phong phú nhưng chưa biết khai thác triệt để, để tạo ra những phân tích sâu, những ấn phẩm có giá trị.

2. Trong tổ chức điều tra: Chất lượng của một số cuộc điều tra ở một số địa phương chưa cao, vẫn còn tình trạng một bộ phận điều tra viên không đến phỏng vấn đối tượng điều tra để thu thập thông tin hoặc phỏng vấn chiếu lệ; nhiều địa phương chưa bố trí lực lượng tổ trưởng điều tra như phương án quy định. Công tác kiểm tra, giám sát từ Trung ương đến cơ sở còn chưa được quan tâm đúng mức.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác Thống kê: Ý thức chấp hành Luật, qui định về thống kê của một số đơn vị (trung ương, địa phương, doanh nghiệp) và cá nhân chưa cao. Việc phối hợp chia sẻ thông tin của một số bộ, ngành ở Trung ương, một số sở, ban ngành ở địa phương với cơ quan Thống kê còn yếu. Ngày 13/1/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2010/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (thống kê Bộ, ngành) có hiệu lực từ ngày 15/4/2010, song đến nay việc tổ chức thực hiện ở một số Bộ, ngành còn chậm hoặc chưa triển khai.

4. Một số công việc trong triển khai Đề án 312 thực hiện còn chậm so với thời gian qui định như: xây dựng, ban hành và giải thích hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Cục, Chi cục Thống kê…  

5. Kế hoạch Công nghệ Thông tin năm 2010 triển khai chậm. Hệ thống mạng Internet của Tổng cục và Trang WEB Thống kê vẫn bị sự cố khi sử dụng các dịch vụ như truy cập Internet, gửi email hoặc còn để lọt nhiều thư rác để kẻ xấu lợi dụng.

6. Việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở một số đơn vị bị chậm so với nhu cầu, việc bổ nhiệm lại của một số trường hợp còn để quá thời hạn qui định. Nhiều Cục Thống kê tỉnh, thành phố còn thiếu cán bộ, song chưa được bổ sung kịp thời.

7. Tiến độ thực hiện nhiều Đề tài nghiên cứu khoa học còn chậm, việc ứng dụng kết quả của một số đề tài vào thực tiễn chưa cao.

8. Qui chế thi đua khen thưởng của Tổng cục Thống kê chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với đặc thù của ngành Thống kê trong điều kiện hiện nay. Chưa xây dựng Quy chế giao điểm kế hoạch và chấm điểm thi đua cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp ở cơ quan Tổng cục.

9.  Một số đơn vị lập dự toán các cuộc điều tra năm 2010 và dự toán phần kinh phí các bài toán công nghệ thông tin còn sơ sài, chưa theo đúng qui định. Công tác quản lý tài chính, tài sản của một số đơn vị vẫn còn sai sót. Thời hạn xử lý, phê duyệt hồ sơ của một số dự án xây dựng bị kéo dài, hồ sơ của nhiều dự án phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

10. Việc thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở ở một số đơn vị còn yếu. Tại một số đơn vị vẫn còn thiếu dân chủ mất đoàn kết.

XII. Bài học kinh nghiệm

Trên cơ sở những thành công cũng như hạn chế, tồn tại trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của năm 2010 có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm lớn trong quản lý, điều hành như sau:

Bài học thứ nhất: Chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm, tăng cường kiểm tra giám sát.

Bài học thứ hai: tăng cường đoàn kết trong mỗi đơn vị, khơi dậy ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, lãnh đạo đơn vị phải gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Bài học thứ ba: Thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đảng, công đoàn và các tổ chức quần chúng khác.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Năm 2011, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều nguy cơ, tiềm ẩn khó lường. Kinh tế nước ta đã sớm thoát khỏi tình trạng suy giảm và có mức tăng trưởng khá trong năm 2010, tuy nhiên vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2011 là năm Đảng ta tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020. Trong bối cảnh chung của cả nước, ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác năm 2011 với nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng trong các lĩnh vực phương pháp chế độ, tổ chức, cán bộ. Toàn ngành Thống kê cần quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm chủ yếu sau:

I. Mục tiêu của năm 2011

1.    Bảo đảm tốt thông tin kinh tế-xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước.

2.    Tiếp tục triển khai tốt các nội dung của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.

3.    Kiện toàn đồng bộ công tác tổ chức, cán bộ theo Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4.    Hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn 2025.

5.    Tổ chức thành công Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.

6.    Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và phát triển. Triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Tăng cường công tác bảo đảm và phổ biến thông tin, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo Thống kê

Tiếp tục bám sát diễn biến tình hình kinh tế-xã hội của từng địa phương và của cả nước để bảo đảm tốt thông tin kinh tế-xã hội tháng, quí, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2011 đúng hạn định với chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao.

Khẩn trương hoàn thành việc chuyển đổi số liệu của cả nước và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Hệ thống phân ngành cũ (VSIC 1993) sang Hệ thống phân ngành mới (VSIC 2007). Về mặt số liệu, toàn ngành Thống kê từ Trung ương đến địa phương cần quan tâm đúng mức để từng bước khắc phục tính bất cập của số liệu cấp địa phương với số liệu cấp quốc gia.

Chú trọng biên soạn, phát hành và phổ biến sản phẩm thống kê theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hoá nội dung và lĩnh vực thông tin. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quy chế công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội (theo Quyết định số 841/QĐ-TCTK ngày 09/09/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) đặc biệt là công bố các thông tin quan trọng, nhậy cảm như Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, Chỉ số giá, Tỷ lệ nghèo của các tỉnh, thành phố… Thực hiện nghiêm túc Qui chế phổ biến thông tin Thống kê trên Website của Tổng cục Thống kê. Các đơn vị có hoạt động xuất bản thuộc Tổng cục cần quán triệt tốt các Quyết định của Ban Bí thư về công tác xuất bản trong tình hình mới.

2. Tổ chức tốt các cuộc điều tra thường xuyên, định kỳ và đặc biệt là tập trung chỉ đạo, tổ chức thắng lợi cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

 Thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị để tổ chức tốt các cuộc điều tra trong kế hoạch, đồng thời quan tâm chỉ đạo sát sao các cuộc điều tra có nội dung phức tạp như: Điều tra Doanh nghiệp 2011, Điều tra lao động và việc làm, Điều tra quí về xuất nhập khẩu Dịch vụ của các Doanh nghiệp, Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, điều tra giá theo chương trình so sánh quốc tế(ICP)… Hoàn thành và báo cáo kết quả các cuộc Điều tra đã tiến hành trong năm 2010.

 Phát huy thành tích đạt được trong Tổng điều  tra Dân số và Nhà ở năm 2009, toàn ngành tiếp tục phấn đấu Tổ chức triển khai tốt cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Đây là cuộc Tổng điều tra có qui mô lớn, nội dung điều tra phức tạp đòi hỏi phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành và sự ủng hộ của xã hội. Trong thời gian trước mắt cần tập trung vào: (1) kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo các cấp; (2) làm tốt công tác hậu cần (in ấn phiếu, tài liệu, văn phòng phẩm…); (3) tổ chức tập huấn tốt nghiệp vụ cho điều tra viên; (4) đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; (5) tranh thủ các nguồn lực từ các tổ chức trong và ngoài nước, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để áp dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới trong Tổng điều tra.

 Tiến hành tốt các công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính và sự nghiệp năm 2012.

 Các Vụ nghiệp vụ cần chủ động và phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Tổng cục tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương trong việc chấp hành các phương án điều tra, đặc biệt là khâu thu thập thông tin tại địa bàn.

3. Triển khai nghiêm túc “Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê”

Để đưa Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê vào thực tiễn hoạt động Thống kê, toàn Ngành cần quan tâm chú trọng một số hoạt động chủ yếu:

 Tổ chức tốt tập huấn giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính và nguồn số liệu của các chỉ tiêu thống kê quốc gia và chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã, Hệ thống sản phẩm Việt Nam cho các Cục Thống kê để thống nhất áp dụng trong cả nước. Triển khai tổ chức thực hiện Chế độ báo cáo Thống kê cơ sở áp dụng đối với Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; sửa đổi, bổ sung Chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành; Chế độ báo cáo Thống kê áp dụng đối với các Cục Thống kê; sửa đổi Chương trình Điều tra Thống kê quốc gia (Ban hành theo Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Áp dụng Danh mục dịch vụ xuất nhập khẩu khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Hoàn thành xây dựng Chương trình phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông của hệ thống Thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên cơ sở kế thừa các nội dung và kết quả của Dự án Hiện đại hóa Tổng cục Thống kê nhằm tạo bước đột phá mới về công nghệ thông tin trong toàn Ngành.

Triển khai thống nhất áp dụng năm 2010 là năm gốc so sánh thay thế cho năm gốc cũ 1994.

 Tiếp tục triển khai công tác tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Thống kê, Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thống kê và Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; đồng thời xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Làm tốt nhiệm vụ thẩm định chế độ báo cáo, phương án điều tra do các Bộ, ngành, và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức

 Ban hành các quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ mô hình tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục; triển khai các quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ mô hình tổ chức của các Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện.

 Xây dựng Đề án tăng cường biên chế cho các đơn vị trong Ngành (trọng tâm là bố trí cho các Chi cục Thống kê cấp huyện) để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và sớm thực hiện nhằm từng bước hoàn thiện bộ máy, tổ chức trong Ngành.

 Tổ chức tốt thi tuyển công chức, viên chức cho các Cục Thống kê và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục đóng ngoài địa bàn Hà Nội. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ về kiến thức thống kê cho học viên. Khẩn trương xây dựng Đề án thi nâng ngạch Thống kê viên để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức trong Ngành.

 Thực hiện tốt công tác qui hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các cấp; trên cơ sở danh sách qui hoạch đã được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt các đơn vị cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giao việc và theo dõi, đánh giá sự phấn đấu của cán bộ dự nguồn lãnh đạo tại đơn vị mình.

Bước đầu triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của Tổng cục Thống kê thời kỳ 2011-2020. Tiếp tục hoàn thiện Đề án Quy chế cộng tác viên thống kê để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học của 2 trường trực thuộc Tổng cục. Chú trọng đào tạo phục vụ công tác trọng tâm của Ngành kết hợp với phục vụ yêu cầu của xã hội. Tăng cường đào tạo liên kết, nghiên cứu hình thức đào tạo cấp chứng chỉ để thu hút và đa dạng hóa đối tượng theo học. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho 2 trường nhằm nâng cao điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Đẩy nhanh việc thực hiện đề án nâng cấp trường Trung cấp Thống kê thành trường Cao đẳng.

5. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch AHSOM 11; tăng cường quả lý hiệu quả của các dự án hợp tác   

Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai bản ghi nhớ được Thủ trưởng cơ quan Thống kê các nước ASEAN thông qua tại Hội nghị AHSOM 11 một cách hiệu quả và thiết thực. Xây dựng chương trình, kế hoạch, mở rộng quan hệ hợp tác với thống kê một số nước như: Liên bang Nga, Thụy Điển, Canađa, thống kê các nước đối thoại và các nước ASEAN. Tham gia tích cực và có hiệu quả các nhóm công tác trong khuôn khổ thống kê Liên hợp quốc và ASEAN.

 Tăng cường giám sát hoạt động của các dự án ODA trong Ngành, có kế hoạch tập huấn Qui chế quản lý dự án ODA đối với các đơn vị, các Ban quản lý dự án trong Ngành.

 Hoàn thành xây dựng chương trình giới thiệu Thống kê Việt Nam đã đề ra từ nhiều năm trước.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, đưa kết quả đề tài áp dụng vào thực tiễn

Ngay từ quí I/2011 phải hoàn thành xây dựng Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2011. Hoàn thành xây dựng Qui chế quản lý công nghệ thông tin của Ngành. Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu; tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong xử lý thông tin Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.

Hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học từ năm trước, đồng thời nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề tài khoa học năm 2011 gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành, đặc biệt là nhiệm vụ thực hiện Đề án 312.

Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong Ngành tham gia nghiên cứu khoa học.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đổi mới công tác Thi đua khen thưởng nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua

Tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra, thanh tra theo Kế hoạch Thanh tra năm 2011. Thực hiện thanh tra công vụ đột xuất ở một đơn vị trong Ngành, đặc biệt là những đơn vị có biểu hiện thiếu đoàn kết, có đơn thư khiếu nại kéo dài. Đồng thời giải quyết dứt điểm theo đúng thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Ngành, Quy chế giao kế hoạch và đánh giá thực hiện kế hoạch công tác hàng năm. Triển khai áp dụng tin học trong công tác tổng hợp kết quả thi đua khen thưởng. Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2011.

8. Tiếp tục tăng cường và đổi mới một bước công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng ở các đơn vị trong toàn Ngành

 Công tác quản lý tài chính cần tập trung vào bảo đảm kinh phí phục vụ tốt các nhiệm vụ quan trọng của Ngành. Tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý tài chính trong toàn Ngành, trước mắt phấn đấu áp dụng đối với khâu lập dự toán ngân sách nhà nước và dự toán kinh phí các cuộc điều tra 2011.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các thủ tục của các dự án đầu tư xây dựng khởi công trong năm 2011, dự án chuẩn bị đầu tư năm 2012. Hoàn thành  công việc điều chỉnh thiết kế, tổng dự toán và sớm khởi công xây dựng Trụ sở của Tổng cục Thống kê tại 54 Nguyễn Chí Thanh-Hà Nội.

Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, có hoạt động sản xuất kinh doanh cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành để xây dựng kế hoạch năm, tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, liên kết xuất bản, in, phát hành. Đẩy nhanh việc hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp trong Ngành theo quy định của Chính phủ.

9. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946-6/5/2011)

 Toàn Ngành cần bám sát Kế hoạch số 793/KH-TCTK ngày 06/10/2010 của Tổng cục trưởng về kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Thống kê. Các hoạt động cần có nội dung thiết thực, hình thức sinh động nhưng phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao. Ngày kỷ niệm sẽ tổ chức gặp mặt kết hợp với triển khai nhiệm vụ chuyên môn, nội dung họp mặt phải đạt mục đích, yêu cầu của đợt kỷ niệm và thiết thực, tiết kiệm.

10. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy đoàn kết, dân chủ làm trọng tâm đi đôi với thanh, kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở các đơn vị.

Tăng cường hoạt động giám sát của các cấp đối với từng lĩnh vực công tác, đặc biệt là lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ Thống kê, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính tại các đơn vị cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đồng thời thực hiện nghiêm Qui chế dân chủ cơ sở, phối hợp tốt giữa chính quyền, cấp ủy, công đoàn và các tổ chức đoàn thể, quan tâm chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết có ý nghĩa rất quan trọng quyết định thắng lợi thực hiện nhiệm vụ công tác. Do đó các cơ quan, đơn vị cần:

- Trên cơ sở kế hoạch công tác Ngành, các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức ngay từ đầu năm.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó khâu đột phá là hoàn thiện các qui chế quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị. Từng bước triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào một số hoạt động của Tổng cục và các Cục Thống kê.

- Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên... phát huy tốt vai trò của mình. Quan tâm động viên khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề của cán bộ, công chức phấn đấu cho sự nghiệp phát triển của Ngành và tăng cường giao lưu học hỏi giữa các đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, của các chi bộ, đảng bộ.

 Thưa các đồng chí!

Khối lượng công việc sẽ triển khai trong năm 2011 là rất nặng nề, Lãnh đạo Tổng cục đề nghị Thủ trưởng các đơn vị ngay sau Hội nghị này cần xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. Từng cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2011 thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

 
CÁC TIN KHÁC
  Mở rộng phạm vi thống kê ngoài nhà nước (10/11/2015)
  Nâng cao chất lượng thống kê (02/11/2015)
  Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trong Luật Thống kê (sửa đổi) (02/11/2015)
  Mô hình thống kê trên thế giới và thực tiễn Việt Nam (23/10/2015)
  Thông báo điểm thi nâng ngạch của công chức từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê viên chính năm 2013 (Điểm thi đã được gửi về các đơn vị theo đường công văn) (14/03/2014)
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
  TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (1/11/2012)
NTMua vàoBán ra
USD20820,0020870,00
JPY258,08264,47
HKD2641,742709,76
SGD16196,9316614,00
EUR26424,6826888,58
GBP32563,7233202,40