English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (10:50 19/03/2020)
 
 
 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị tập huấn thử nghiệm ứng dụng máy tính bảng (CAPI) trong Khảo sát mức sống dân cư (25/05/2020)
  Báo cáo Kết quả khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (22/05/2020)
  Phiên họp lần thứ 19 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối (SCPC19) (15/05/2020)
  Họp trực tuyến Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN (WGSDGI) (13/05/2020)
  Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác cán bộ của Tổng cục Thống kê (29/04/2020)