English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Quyết định 643/QĐ-TTg của Thú tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030 (14:55 17/05/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (30/03/2017)
  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Thống kê nhiệm kỳ 2017 – 2022 (19/07/2017)
  Khánh thành trụ sở làm việc Tổng cục Thống kê, 54 Nguyễn Chí Thanh (15/07/2017)
  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác của Tổng cục Thống kê với trường Đại học Kịnh tế - Đại học Đà Nẵng (13/07/2017)
  Hội nghị tập huấn công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia năm 2017 (13/07/2017)