English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 (15:41 24/06/2016)

Để tổ chức thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/6/2016, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tiến hành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra theo Phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện. Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo thực hiện các quy trình, phương án Tổng điều tra; đảm bảo chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị để khi tiến hành Tổng điều tra. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu trên địa bàn, nghiệm thu và ban giao phiếu điều tra theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo tỉnh về kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông tin về cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, cung cấp thông tin liên quan đến nội dung Tổng điều tra nhằm thực hiện công tác Tổng điều tra theo yêu cầu và sự phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,  Báo Hưng Yên, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp thông tin, tuyên truyền về các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra để các cấp, các ngành, các đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh hiểu rõ mục đính, ý nghĩa, nội dung, đối tượng Tổng điều tra.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tuyên truyền, vận động, quán triệt toàn thể hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc Tổng điều tra.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền chủ trương, mục đích và  ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra đến mọi người dân để hiểu, tự giác cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác và tạo điều  kiện thuận lợi cho cán bộ, điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện cuộcTổng điều tra trên địa bàn theo đúng Phương án Tổng điều tra và kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh; bảo đảm điều

kiện cho công tác Tổng điều tra được chính xác và hiệu quả; kịp thời tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện về Cục Thống kê để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tổ chức quán triệt nội dung cuộc Tổng điều tra và chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất nhằm đạt mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra; không để trùng lặp, bỏ sót các đối tượng điều tra; phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tuyển chọn   điều tra viên, tổ trưởng đủ số lượng, đáp ứng chất lượng để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra; đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện Tổng điều tra.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Cục Thống kê tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần phản ánh về Cục thống kê tỉnh nghiên cứu, xem xét, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng cục Thống kê Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Thống kê quốc gia Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (15/05/2019)
  Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Thống kê - Hành trình về nguồn đầy cảm xúc (15/05/2019)
  Lễ Kỷ niệm 73 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2019) (06/05/2019)
  Hội thảo về nguồn số liệu và phương pháp tính toán chỉ số giá bất động sản (25/04/2019)
  Thông báo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (24/04/2019)