English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở dữ liệu thống kê Việt Nam

 

      Từ năm 1997,  Trung tâm Tin học thống kê đã phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê từng bước xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu thống kê chạy trong mạng LAN thuộc mạng GSOnet.

      Khai thác các cơ ở dữ liệu này thông qua chương trình ứng dụng viết trên ngôn ngữ lập trình, phần mềm phân tích thống kê (SPSS) hoặc bảng tính Microsoft Excel thông qua OBDC.

 

   Hiện tại trên GSOnet có 4 loại cơ sở dữ liệu:

  

1.      Cơ sở dữ liệu lưu trữ các bảng danh mục

·        Danh mục đơn vị hành chính (2001; 2004)

·        Danh mục ngành kinh tế quốc dân

·        Danh mục các dân tộc Việt Nam

·        Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu (1997)

·        Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp (2002 – 2004)

 

2.      Cơ sở dữ liệu lưu trữ các bảng biểu tổng hợp kết quả các cuộc  tổng điều tra (CSDL vĩ mô đầu ra)

·        Kết quả  tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1989

·        Kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số và nhà ở nhà ở thời điểm 1-4 – 1999

·        CSDL bản đồ Dân số đến cấp huyện (Ứng dụng PopMap trên thông tin kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 1999)

·        Kết quả  tổng điều tra cơ sở kinh tế-hành chính sự nghiệp năm 2002

·        Cơ sở dữ liệu dân số và phát triển

 

3.      Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin ban đầu từ các cuộc tổng điều tra

               (CSDL vi mô)

·         Số liệu mẫu 3% tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 1-4 - 1999

·         Số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 1-4 - 1999

·        Số liệu tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2001

·        Số liệu  tổng điều tra cơ sở kinh tế-hành chính sự nghiệp năm 2002

 

4.      Cơ sở dữ liệu ban đầu từ một số cuộc điều tra (SPSS hoặc STATA)

·         Điều tra Y tế Quốc gia 2001-2002

·         Điều tra biến động dân số hàng năm (2001, 2002, 2003, 2004)

·         Điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình (2004)