Câu hỏi 89
Trả lờiKhẳng định trên là sai, vì:
   Theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Thống kê thì:
   “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở để thu thập thông tin thống kê đối với những chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công thực hiện và các chỉ tiêu thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách sau khi có sự thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê”. Theo quy định này thì trong trường hợp Bộ, ngành có ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở để thu thập thông tin thống kê đối với những chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công thực hiện và các chỉ tiêu thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách mà đối tượng áp dụng là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thì doanh nghiệp này phải thực hiện chế độ báo cáo này. Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc KCN, KCX, KKT, KCNC, KKTCK thì doanh nghiệp này phải thực hiện chế độ báo cáo nội bộ do Ban quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC, KKTCK ban hành.