Câu hỏi 84
Trả lờiDoanh nghiệp nhà nước hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa phải thực hiện các báo cáo sau:
   1. Những báo cáo chung:
  
- Báo cáo lao động và thu nhập (Biểu 03
-CS/LĐTN);
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (Biểu 04
-CS/SXKD). 2. Ngoài ra, do có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nên doanh nghiệp phải thực hiện các báo cáo sau:
  
- Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa (Biểu 01
-CS/SKHH);
- Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa (Biểu 01
-CS/NKHH);
- Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa (Biểu 04
-CS/SKHH);
- Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa (Biểu 04
-CS/NKHH).