Câu hỏi 83
Trả lờiDoanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất công nghiệp phải thực hiện các báo cáo sau:
   1. Những báo cáo chung:
  
- Báo cáo lao động và thu nhập (Biểu 03
-CS/LĐTN);
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (Biểu 04
-CS/SXKD). 2. Ngoài ra, do có hoạt động sản xuất công nghiệp nên doanh nghiệp phải thực hiện thêm các báo cáo sau:
  
- Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp (Biểu 01
-CS/SXCN);
- Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp (Biểu 04
-CS/SXCN).