Câu hỏi 82
Trả lờiTất cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải thực hiện các biểu mẫu báo cáo sau:
  
- Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Biểu 01
-CS/ĐTNN);
- Báo cáo lao động và thu nhập (Biểu 03
-CS/LĐTN);
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (Biểu 04
-CS/SXKD).
- Báo cáo thực hiện vốn góp điều lệ (Biểu 04
-CS/GVĐL).