Câu hỏi 80
Trả lờiTất cả các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện các biểu mẫu báo cáo sau:
  
- Báo cáo lao động và thu nhập (Biểu 03
-CS/LĐTN);
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (Biểu 04
-CS/SXKD).