Câu hỏi 79
Trả lờiSở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) nhận 05 biểu mẫu báo cáo sau:
   1. Báo cáo tháng gồm:
  
- Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu 01
-CS/VĐTƯ).
- Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Biểu 01
-CS/ĐTNN). 2. Báo cáo quý gồm:
  
- Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu 02
-CS/VĐTƯ) 3. Báo cáo năm gồm:
  
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (Biểu 04
-CS/SXKD).
- Báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ (Biểu 04
-CS/GVĐL)