Câu hỏi 75
Trả lời
- Báo cáo tháng:
   ngày 12 hàng tháng;
- Báo cáo quý:
   ngày 12 tháng cuối quý;
- Báo cáo 6 tháng:
   ngày 12 tháng 6 và ngày 12 tháng 12;
- Báo cáo năm:
   Ngày 31 tháng 3 năm sau; Báo cáo năm đối với hoạt động nông, lâm nghiệp và thuỷ sản:
   ước năm vào ngày 12 tháng 12 và chính thức năm vào ngày 25 tháng 1 năm sau; Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi vào ngày 12 tháng 10.