Câu hỏi 74
Trả lờiBáo cáo năm được áp dụng đối với toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các chỉ tiêu báo cáo bao gồm:
   Những chỉ tiêu chung áp dụng đối với toàn bộ các doanh nghiệp:
  
- Thông tin định danh của doanh nghiệp;
- Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm doanh thu chia theo ngành hoạt động, thuế và các khoản phí, lệ phí nộp ngân sách, lợi nhuận;
- Lao động và thu nhập của người lao động; đóng góp của doanh nghiệp về BHXH, y tế, thất nghiệp và kinh phí công đoàn;
- Vốn đầu tư thực hiện trong năm chia theo nguồn vốn, khoản mục đầu tư;
- Các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; xử lý và bảo vệ môi trường;
- Các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp;
- Các chỉ tiêu phản ánh tình hình xử lý rác thải doanh nghiệp và bảo vệ môi trường. Những chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:
   Ngoài các chỉ tiêu chung nêu ở mục a, các doanh nghiệp, dự án còn phải báo cáo các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các chỉ tiêu phản ánh về sản phẩm/sản lượng, quy mô, năng lực sản xuất của doanh nghiệp, cụ thể:
   Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp báo cáo các chỉ tiêu:
   Khối lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ, tồn kho và giá trị sản phẩm xuất kho tiêu thụ trong năm. Doanh nghiệp có hoạt động xây dựng báo cáo các chỉ tiêu:
   Giá trị sản xuất xây dựng theo loại công trình; diện tích nhà ở hoàn thành trong năm theo chất lượng nhà, loại nhà và công trình thực hiện trong năm. Doanh nghiệp có hoạt động thương mại báo cáo các chỉ tiêu:
   Số cơ sở và diện tích kinh doanh. Doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ lưu trú báo cáo các chỉ tiêu:
   Số cơ sở kinh doanh; lượt khách/ngày khách phục vụ. Doanh nghiệp có hoạt động vận tải, kho bãi, bốc xếp báo cáo các chỉ tiêu:
   Số phương tiện vận tải chia theo loại đường; sản phẩm vận tải, bốc xếp chia theo loại đường. Doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ ăn uống báo cáo các chỉ tiêu:
   Số cơ sở kinh doanh theo ngành. Doanh nghiệp có hoạt động du lịch báo cáo các chỉ tiêu:
   Số cơ sở; lượt khách/ngày khách du lịch theo tua; Doanh nghiệp có hoạt động nông, lâm nghiệp và thuỷ sản báo cáo các chỉ tiêu:
  
- Diện tích, năng suất, sản lượng một số loại cây;
- Số lượng, sản phẩm một số vật nuôi;
- Sản lượng khai thác lâm sản;
- Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác;
- Tàu thuyền khai thác hải sản có động cơ. Doanh nghiệp có hoạt động thu gom và xử lý rác thải báo cáo các chỉ tiêu:
   Khối lượng rác thải đã thu gom/xử lý trên địa bàn. Doanh nghiệp có hoạt động xuất/nhập khẩu hàng hoá báo cáo các chỉ tiêu:
   lượng và giá trị xuất/nhập khẩu phân theo nước và mặt hàng. Doanh nghiệp có hoạt động thu/chi dịch vụ với nước ngoài báo cáo các chỉ tiêu:
   Giá trị thu/chi theo loại dịch vụ và nước đối tác.