Câu hỏi 73
Trả lờiBáo cáo 6 tháng được áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Các chỉ tiêu báo cáo bao gồm:
  
- Doanh nghiệp có hoạt động trồng trọt báo cáo các chỉ tiêu:
   diện tích gieo trồng cây hàng năm và diện tích cây lâu năm hiện có;
- Doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi báo cáo các chỉ tiêu:
   số lượng và sản lượng một số vật nuôi chủ yếu;
- Doanh nghiệp có hoạt động lâm nghiệp báo cáo các chỉ tiêu:
   diện tích rừng trồng; sản lượng khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ;
- Doanh nghiệp có hoạt động nuôi trồng, khai thác thuỷ sản báo cáo các chỉ tiêu:
   sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác. Ngoài ra, toàn bộ các doanh nghiệp, dự án thuộc đối tượng phải làm báo cáo tháng và quý, đến kỳ làm báo cáo 6 tháng phải báo cáo các chỉ tiêu:
   lao động và thu nhập của người lao động.