Câu hỏi 72
Trả lờiBáo cáo quý được áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, xây dựng; doanh nghiệp có hoạt động thu/chi dịch vụ với nước ngoài, hoặc doanh nghiệp là chủ đầu tư. Các chỉ tiêu báo cáo bao gồm:
   Doanh nghiệp có hoạt động xây dựng báo cáo các chỉ tiêu giá trị sản xuất xây dựng chia theo loại công trình; Doanh nghiệp có hoạt động thu/chi dịch vụ với nước ngoài báo cáo các chỉ tiêu giá trị thu/chi theo loại dịch vụ; Doanh nghiệp là chủ đầu tư báo cáo các chỉ tiêu:
   vốn đầu tư thực hiện chia theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư.