Câu hỏi 71
Trả lời Báo cáo tháng được áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trong các ngành:
   khai khoáng, công nghiệp chế biến, điện, khí đốt, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải, thông tin và truyền thông, kinh doanh bất động sản, vận tải kho bãi, thương mại và dịch vụ. Chỉ tiêu báo cáo:
   hàng tháng các doanh nghiệp phải báo cáo các chỉ tiêu sau:
  
- Doanh thu thuần theo ngành hoạt động;
- Số lượng sản lượng/sản phẩm theo ngành hoạt động. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất/nhập khẩu hàng hoá phải báo cáo các chỉ tiêu:
   lượng và giá trị xuất/nhập khẩu phân theo nước và mặt hàng. Đối với doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phải báo cáo các chỉ tiêu:
   vốn điều lệ, vốn đầu tư thực hiện chia theo nguồn vốn, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách.