Câu hỏi 69
Trả lờiMục này chỉ liệt kê các ngành thực tế có hoạt động trong năm. Nếu đăng ký kinh doanh có nhiều ngành nhưng thực tế trong năm không hoạt động thì không ghi vào mục này.