Câu hỏi 66
Trả lờiLoại hình kinh tế của doanh nghiệp được xác định như sau:
  
- 01:
   100% vốn Nhà nước trung ương
- 02:
   100% vốn Nhà nước địa phương
- 03:
   Vốn Nhà nước trung ương > 50%
- 04:
   Vốn Nhà nước địa phương > 50%
- 05:
   100% vốn đầu tư nước ngoài
- 06:
   Vốn đầu tư nước ngoài > 50% (với nhà nước)
- 07:
   Vốn đầu tư nước ngoài > 50% (với ngoài nhà nước)
- 08:
   Vốn đầu tư nước ngoài > 50% (với nhà nước và ngoài nhà nước)
- 09:
   Vốn đầu tư nước ngoài không quá 50%, vốn nhà nước lớn nhất (nếu vốn nhà nước >50% thì ghi ở mã 03 hoặc 04)
- 10:
   Vốn đầu tư nước ngoài không quá 50%, vốn tập thể lớn nhất
- 11:
   Vốn đầu tư nước ngoài không quá 50%, vốn tư nhân lớn nhất
- 12:
   Vốn đầu tư nước ngoài không quá 50% nhưng lớn nhất.