Câu hỏi 65
Trả lời1. Tên doanh nghiệp là tên theo đúng theo giấy phép kinh doanh.
- Tên giao dịch là tên bảng hiệu hoặc tên viết tắt dùng trong giao dịch kinh doanh.
- Năm bắt đầu sản xuất kinh doanh là năm doanh nghiệp chính thức bắt đầu đi vào sản xuất kinh doanh. Chú ý:
  
   + Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên thì năm bắt đầu sản xuất kinh doanh là năm bắt đầu hoạt động trước đây.
   + Trường hợp các doanh nghiệp hợp nhất thì năm bắt đầu sản xuất kinh doanh là năm hợp nhất.
- Mã số thuế của doanh nghiệp là mã 10 số của doanh nghiệp do cơ quan thuế cấp. 2. Địa chỉ doanh nghiệp là địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (bao gồm địa chỉ theo danh mục hành chính, số điện thoại, fax và email lấy theo số của đơn vị phòng ban chịu trách nhiệm chính về số liệu ghi trong báo cáo).