Câu hỏi 64
Trả lờiBao gồm những loại hình sau:
  
- Doanh nghiệp nhà nước:
   Theo Luật Doanh nghiệp gồm 100% vốn nhà nước và trên 50% vốn nhà nước theo các loại hình pháp nhân.
- Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước;
- Doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài:
   Theo Luật Đầu tư gồm doanh nghiệp có vốn của nhà đầu tư nước ngoài trên 10%.
- Văn phòng Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước (báo cáo phần hoạt động của Văn phòng Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc).