Câu hỏi 63
Trả lờiDoanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khi thực hiện Quyết định số 77/2010/QĐ
-TTg của Thủ tướng Chính phủ cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:
  
- Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có nghĩa vụ chấp hành báo cáo đầy đủ, chính xác những chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo; lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo; gửi báo cáo để bảo đảm đúng ngày nhận báo cáo của đơn vị nhận báo cáo.
- Phương thức gửi báo cáo:
   Các báo cáo thống kê được thực hiện dưới 2 hình thức:
   bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi kèm thư điện tử).