Câu hỏi 62
Trả lờiQuyết định số 77/2010/QĐ
-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2011 và bãi bỏ các văn bản sau:
  
- Quyết định số 62/2003/QĐ
-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước;
- Quyết định số 373/QĐ
-TCTK ngày 10 tháng 9 năm 1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổng công ty thành lập theo Quyết định của Thủ tướng, các Tổng công ty thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng (gọi tắt là Tổng công ty 90, 91) và các tổng công ty thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thông tư liên tịch số 01/LB
-TCTK
-BKHĐT ngày 31/3/1997 giữa Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định Chế độ báo cáo thống kê đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.