Câu hỏi 61
Trả lờiViệc xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài đảm bảo các nguyên tắc sau:
  
- Phù hợp với các Luật có liên quan như Luật Thống kê, Luật Doanh nghiệp 2005... về đối tượng, phạm vi cũng như các nội dung khác có liên quan đến doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng (tính phù hợp).
- Phải phản ánh đầy đủ phạm vi theo yêu cầu đối với nguồn thông tin đầu vào đối với việc đáp ứng của chế độ báo cáo (nhằm thay thế cho 3 chế độ trước gồm doanh nghiệp nhà nước; tổng công ty, tập đoàn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Mặt khác phải cùng với điều tra hình thành một hệ thống đầy đủ nguồn thông tin đầu vào (tính đầy đủ).
- Phải được thiết kế đảm bảo dễ thu thập (tính khả thi).