Câu hỏi 60
Trả lờiChế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ban hành dựa trên những căn cứ pháp lý sau:
  
- Luật Thống kê tại Điều 8 quy định về thẩm quyền ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Điều 17, 18 quy định về Chế độ và thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở;
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 312/QĐ
-TTg ngày 2 tháng 3 năm 2010 về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê”
- Điều 3 của Quyết định số 43/2010/QĐ
-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.