Câu hỏi 59
Trả lờiChế độ báo cáo thống kê áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cần thiết phải đổi mới xuất phát từ:
  
- Sự thay đổi của các hệ thống chỉ tiêu thống kê gồm Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã đòi hỏi các nguồn thông tin đầu vào cần thay đổi với nhiều chỉ tiêu mới cũng như với các phân tổ và tần suất thu thập mới.
- Chế độ báo cáo thống kê cơ sở trước đây gồm chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành theo Quyết định số 62/2003/QĐ
-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chế độ báo cáo áp dụng đối với tổng công ty ban hành theo Quyết định số 373/QĐ
-TCTK ngày 10 tháng 9 năm 1996 và Thông tư Liên bộ số 01/LB
-TCTK
-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã không còn phù hợp trong điều kiện mới khi mà yêu cầu thu thập thông tin đã có thay đổi và đối tượng thu thập đã có những đặc điểm hoạt động mới.
- Chế độ báo cáo thống kê cơ sở mới còn là cơ sở để hình thành mạng lưới thu thập thông tin đầu vào và thông tin trung gian của không những Tổng cục Thống kê mà còn các Bộ, ngành và các đơn vị có nhu cầu thông tin khác phục vụ sự quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị khác.