Câu hỏi 58
Trả lờiChế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được ban hành theo Quyết định số 77/2010/QĐ
-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/3/2011, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2011/TT
-BKHĐT quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.