Câu hỏi 55
Trả lờiChế độ báo cáo thống kê cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm thu thập những thông tin thống kê đối với những chỉ tiêu thống kê quốc gia do cơ quan thống kê Trung ương (Tổng cục Thống kê) được phân công thực hiện. Chế độ báo cáo thống kê cơ sở do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chánh án toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành nhằm thu thập những thông tin thống kê đối với những chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công thực hiện và các chỉ tiêu thống kê phục vụ cho việc quản lý của ngành, lĩnh vực sau khi có sự thẩm định của cơ quan thống kê Trung ương.