Câu hỏi 51
Trả lờiĐiều 14 Nghị định số 40/2004/NĐ
-CP ngày 13/02/2004 quy định đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở bao gồm:
  
- Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập;
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội, tổ chức chính trị xã hội
- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội
- nghề nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước;
- Cơ quan, đơn vị khác được quy định cụ thể trong từng chế độ báo cáo thống kê cơ sở. Các đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo thống kê cơ sở cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan chủ quản và cơ quan khác được quy định trong chế độ báo cáo thống kê cơ sở.