Câu hỏi 50
Trả lờiKhoản 1 Điều 15 Nghị định số 40/2004/NĐ
-CP ngày 13/02/2004 quy định việc xây dựng chế độ báo cáo thống kê cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau:
   a) Không được trùng lặp về nội dung, kỳ báo cáo giữa các chế độ báo cáo;
b) Đáp ứng yêu cầu của chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực; c) Bảo đảm tính khả thi.