Câu hỏi 41
Trả lờiMỗi chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đều được chuẩn hóa theo 04 mục (tương tự như Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia):
  
(1) Mục đích, ý nghĩa;
(2) Khái niệm, nội dung, phương pháp tính; (3) Phân tổ chủ yếu; (4) Nguồn số liệu.