Câu hỏi 40
Trả lời
- Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được kết cấu dưới dạng bảng bao gồm 07 cột sau:
  
   + Số thứ tự (STT)
   + Mã số
   + Nhóm, tên chỉ tiêu
   + Phân tổ chủ yếu
   + Kỳ công bố
   + Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
   + Mã số ghi ở Hệ thống chỉ tiêu cấp cao hơn (Chẳng hạn:
   Đối với Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh thì cột này là cột mã số ghi ở Hệ thống chỉ tiêu quốc gia…).