Câu hỏi 39
Trả lờiHệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh được hình thành như sau:
  
- Những chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia có phân tổ đến cấp tỉnh thì tỉnh có chỉ tiêu đó;
- Một số chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia không có phân tổ đến cấp tỉnh nhưng tỉnh cần và có khả năng tính được;
- Những chỉ tiêu đặc thù của từng tỉnh, thành phố.