Câu hỏi 38
Trả lờiViệc xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đảm bảo các nguyên tắc sau:
  
- Đáp ứng yêu cầu quản lý của cấp trên;
- Đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành của địa phương;
- Bảo đảm tính đồng bộ giữa các hệ thống chỉ tiêu;
- Bảo đảm tính khả thi, tức là có nguồn thu thập, có thể thu thập được, thu thập một cách chính xác và thu thập được nhưng không quá tốn kém.