Câu hỏi 31
Trả lờiHệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm hai phần:
   Phần 1:
   Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ
-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được kết cấu dưới dạng bảng ngoài cột số thứ tự (STT), cột Mã số, 5 cột tiếp theo gồm:
   Nhóm và tên chỉ tiêu, Phân tổ chủ yếu, Kỳ công bố, Lộ trình thực hiện, Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. Phần 2:
   Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Thông tư số 02/2011/TT
-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mỗi chỉ tiêu trong nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đều được chuẩn hóa theo 04 mục sau:
  
- Mục đích, ý nghĩa Phần này ghi rõ chỉ tiêu phản ánh về vấn đề gì, đáp ứng yêu cầu nào.
- Khái niệm, nội dung, phương pháp tính Phần khái niệm, nội dung ghi rõ chỉ tiêu là gì và bao gồm những yếu tố nào. Phần phương pháp tính ghi rõ công thức và đơn vị tính.
- Phân tổ chủ yếu Phần này ghi rõ các phân tổ đối với từng chỉ tiêu. Với các kỳ công bố khác nhau có thể có các phân tổ khác nhau.
- Nguồn số liệu Phần này ghi rõ chỉ tiêu lấy từ cuộc điều tra/báo cáo nào.