Câu hỏi 30
Trả lờiTrong phân công thu thập, tổng hợp thì nguyên tắc bảo đảm sự phân công, phân cấp triệt để giữa Hệ thống thống kê tập trung và Hệ thống thống kê Bộ, ngành được thể hiện như sau:
   Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 305/2005/QĐ
-TTg ngày 24/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm 274 chỉ tiêu thì có 152 chỉ tiêu do Bộ, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, chiếm 55,47%, 122 chỉ tiêu do Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, chiếm 44,53%. Và đến Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ
-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm 350 chỉ tiêu thì có 208 chỉ tiêu do Bộ, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, chiếm 59,43%, 142 chỉ tiêu do Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, chiếm 40,57%.