Câu hỏi 29
Trả lờiĐộc lập khách quan về chuyên môn, nghiệp vụ được hiểu là “Người làm công tác thống kê có quyền và trách nhiệm độc lập, thực hiện đúng đắn và đầy đủ những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ. Không một tổ chức, cá nhân nào vì bất cứ lý do gì mà ép buộc tổ chức và người làm công tác thống kê vi phạm các phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định.