Câu hỏi 28
Trả lờiTính đồng bộ và thống nhất giữa các hệ thống chỉ tiêu thống kê được hiểu như sau:
   Các hệ thống chỉ tiêu thống kê bao gồm:
  
(1) Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia,
(2) Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và (3) Hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành. Tính thống nhất, đồng bộ được thể hiện trên các nội dung sau:
  
- Khái niệm;
- Nội dung;
- Phạm vi;
- Phương pháp tính, công thức tính;
- Phân tổ và nguồn số liệu.